Aalapana (1985)

Aalapana (1985)

చిత్రం: ఆలాపన (1985)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, యస్.జానకి
నటీనటులు: మోహన్, భానుప్రియ
దర్శకత్వం: వంశీ
నిర్మాత: అమరేంద్ర రెడ్డి
విడుదల తేది: 1985

కలిసె ప్రతి సంధ్యలో కలిగె పులకింతలో
కలిసె ప్రతి సంధ్యలో కలిగె పులకింతలో
నాట్యాలన్ని కరగాలి
నీలో నేనె మిగలాలి
నాట్యాలన్ని కరగాలి

నీలో నేనె మిగలాలి
కలిసె ప్రతి సంధ్యలో పలికె ప్రతి అందెలో

పొంగిపోద సాగరాత్మ నింగికి
చేరుకోద చంద్ర హృదయం నీటికి
పొంగిపోద సాగరాత్మ నింగికి
చేరుకోద చంద్ర హృదయం నీటికి
సృష్టిలోన ఉంది ఈ బంధమే
అల్లుకుంది అంతటా అందమే
తొణికే బిడియం తొలగాలీ
వణికే అధరం పిలవాలీ
కలిసె ప్రతి సంధ్యలో పలికె ప్రతి అందెలో

మేనితోనె ఆగుతాయి ముద్రలు
గుండె దాక సాగుతాయి ముద్దులు
మేనితోనె ఆగుతాయి ముద్రలు
గుండె దాక సాగుతాయి ముద్దులు
వింత తీపి కొంతగా పంచుకో
వెన్నెలంత కళ్ళలొ నింపుకో
బ్రతుకె జతగా పారాలీ
పరువం తీరం చేరాలీ
కలిసె ప్రతి సంధ్యలో పలికె ప్రతి అందెలో

కలిసె ప్రతి సంధ్యలో పలికె ప్రతి అందెలో
నాట్యాలన్ని కరగాలి
నీలో నేనె మిగలాలి
నాట్యాలన్ని కరగాలి
నీలో నేనె మిగలాలి
కలిసె ప్రతి సంధ్యలో కలిగె పులకింతలో

*******   *******   *******

చిత్రం: ఆలాపన (1985)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.జానకి

ప్రియతమ తమ సంగీతం విరిసె సుమములై వసంతం
అడుగుల సడె మయూరం అడుగుకొ వయ్యారం
పలికిన పదం సరాగం జరిగెలె పరాగం
ప్రియతమ తమ సంగీతం విరిసె సుమములై వసంతం

రేగె రాగలన్ని నాలొ ఉయ్యాలూగెలే
మళ్ళి మళ్ళి నన్ను మత్తెక్కిస్తున్నాయిలే
రేగె రాగలన్ని నాలొ ఉయ్యాలూగెలే
మళ్ళి మళ్ళి నన్ను మత్తెక్కిస్తున్నాయిలే
నాలోన లీలగా నాదస్వరాలుగా
పూసింది లాలసా పున్నాగలా
రేయంత ఎండాయె నా గుండెలో రేరాని వెన్నెల్లలో
ఈ మోహమెందాక పోతున్నదో
ఈ దేహమింకేమి కానున్నదో
వలపులె పిలువగ

ప్రియతమ తమ సంగీతం విరిసె సుమములై వసంతం

పూలె తేనైపోయి నాలొ వాగై పొంగెలే
నిన్నె నిన్నె కోరి నాట్యాలనె చేసెలే
పూలె తేనైపోయి నాలొ వాగై పొంగెలే
నిన్నె నిన్నె కోరి నాట్యాలనె చేసెలే
నా పాణ్పు పంచుకో ఈ బాధ తీర్చిపో
శివరాతిరవ్వనీ ఈ రాతిరీ
తేనెళ్ళు పొంగాలి చీకట్లలో కమ్మని కౌగిళ్ళలో
నీ తోడు కావాలి ఈ జన్మకీ నే నీడనౌతాను నీ దివ్వెకీ
పెదవులో మధువుల

ప్రియతమ తమ సంగీతం విరిసె సుమములై వసంతం
అడుగుల సడె మయూరం అడుగుకొ వయ్యారం
పలికిన పదం సరాగం జరిగెలె పరాగం
ప్రియతమ తమ సంగీతం విరిసె సుమములై వసంతం

*******   *******   *******

చిత్రం: ఆలాపన (1985)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు

ఆరు ఋతువుల భ్రమణమున్నా అఖండం కాలాత్మా
ప్రకృతీ పురుషుల మిధునమున్నా అతీతం పరమాత్మా
ఎన్ని బహుముఖ రీతులున్నా ఏకం తదేకం రసైకం నాట్యాత్మా
తాం ధీం తోం తక్కిట తకధిమి తకఝను తకధీం
తోం నం ధీంకిట తకధిమి తకఝను తక ధిధిత్తాం
తకతకిట తకధిమి ధింతత్తాం తకతకిట తకధిమి
తక్కిటతక తోంకిటతక నంకిటతక ధీంకిటతక తరికిట తరికిట
తక్కిటతక తోంకిటతక నంకిటతక ధీంకిటతక తరికిట తరికిట త
తధిత్తరికిట తోకిట నంకిట
ధిత్తరికిట తోంకిట నంకిట
తధిత్తరికిట తోకిట నంకిట
తధిత్తరికిట తోకిట నంకిట
ధిత్తరికిట తోకిట నంకిట
తధిత్తరికిట తోకిట నంకిట
తధిత్తరికిట తోకిట నంకిట థం

నటరాజు నయనాలు దీవించగ
ఆ నటరాజు నయనాలు దీవించగా
నా యోగ ఫలమైన నా జీవ ధనమైన
నా యోగ ఫలమైన నా జీవ ధనమైన
నాట్య సుధానిధి అర్పించనా
నటరాజు నయనాలు దీవించగ
ఆ నటరాజు నయనాలు దీవించగా

తకధిమితాం కిటతకథాం తకథజం ధిమిథజం జనుథజం తరికిటతకథాం
నిలువెల్ల తులలేని తుదిలేని జాలి
నెలకొన్న లలితేందు మౌళీ
నిలువెల్ల తులలేని తుదిలేని జాలి
నెలకొన్న లలితేందు మౌళీ
గలసీమ నాగేంద్ర హారావళీ
తన కీర్తి తారావళి
గలసీమ నాగేంద్ర హారావళీ
తన కీర్తి తారావళి
నగములదర నభములదర జలధులెగుర జగతిచెదర
హరహరయని సురముని తటికుదువ
ధీంగినతోం తధీంగినతోం తధీంగినతోం

నటరాజు నయనాలు దీవించగ
ఆ నటరాజు నయనాలు దీవించగా
నా యోగ ఫలమైన నా జీవ ధనమైన
నా యోగ ఫలమైన నా జీవ ధనమైన
నాట్య సుధానిధి అర్పించనా
నటరాజు నయనాలు దీవించగ
ఆ నటరాజు నయనాలు దీవించగా

తకధిమి తకఝను తకిటతంతం త్రిభువన భూర్నిత ఢమరునాదం
ఝనుతక ధిమితక కిటతధీంధిం ముఖరిత రజత గిరీంద్రమూర్ధం
తకిట తంతం చలిత చరణం ఝనుత తంతం జ్వలిత నయనం
తకిటధీం లయధరం తకిటధీం భయకరం
తకిటధీం లయధరం తకిటధీం భయకరం
తకిటధీం లయధరం భయకరం
చండ విజ్రుంభిత శాంభవ బింబం శైలసుతా పరితోషిత రూపం
ఘణ ఘణ ఘణ ఘణ ఘణ ఘణ ఘణ ఘణ యఘణధం
ధన ధన ధన ధన ధన ధన ధన ధన తగనఝం
యనగణ ధనఘణ పఘనఝం
యనగణ పనఘణ రగనఝం
యగనమగనం జగనగగనం ఖగనపగనం రగనజగనం
యగమగ జగగన తగఫగ రగజన
యగన మగన జగన ఖగన ఫగన గఝం

నగరాజ నందిని అభవార్ధ భాగిని
నగరాజ నందిని అభవార్ధ భాగిని
రుధిరాప్థ జిహ్వికా రూక్షరుద్రాక్షిక
రుధిరాప్థ జిహ్వికా రూక్షరుద్రాక్షిక
క్షుద్రప్రణాషిని భద్రప్రదాయిని
క్షుద్రప్రణాషిని భద్రప్రదాయిని
మదమోహకామప్రమత్తదుర్ధమచిత్త మహిషరాక్షసమర్ధినీ
మహిషరాక్షసమర్ధినీ మహిషరాక్షసమర్ధినీ

*******   *******   *******

చిత్రం: ఆలాపన (1985)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, యస్.జానకి

ఆ కనులలొ కలల నా చెలీ
ఆలాపనకు ఆది మంత్రమై
గొంతులోన గుండె పిలుపులా
సంధ్యలోన అందె మెరుపులా
గొంతులోన గుండె పిలుపులా
సంధ్యలోన అందె మెరుపులా
ఆ కనులలొ కలల నా చెలీ
ఆలాపనకు ఆది మంత్రమై

నిదురించు వేళ గస నిస గస నిస గనిదనిమ
హృదయాంచలానా
అలగా పొంగెను నీ భంగిమ గద సని స
అది రూపొందిన స్వర మధురిమ సని దని స
ఆ రాచ నడక రాయంచకెరుక
ఆ రాచ నడక రాయంచకెరుక
ప్రతి అడుగు శృతిమయమై
కణకణమున రసధునులను మీటిన

ఆ కనులలొ కలల నా చెలీ
ఆలాపనకు ఆది మంత్రమై
గొంతులోన గుండె పిలుపులా
సంధ్యలోన అందె మెరుపులా
గొంతులోన గుండె పిలుపులా
సంధ్యలోన అందె మెరుపులా
ఆ కనులలొ కలల నా చెలీ
ఆలాపనకు ఆది మంత్రమై

నీ రాకతోనె
ఈ లోయలోనె గస నిస గస నిస గనిదనిమ
అనువులు మెరిసెను మని రాసులై
మబ్బులు తేలెను పలు వన్నెలై
ఆ వన్నెలన్ని ఆ చిన్నెలన్ని
ఆ వన్నెలన్ని ఆ చిన్నెలన్ని
ఆకృతులై సంగతులై
అణువణువున పులకలు ఒలికించిన

ఆ కనులలొ కలల నా చెలీ
ఆలాపనకు ఆది మంత్రమై
గొంతులోన గుండె పిలుపులా
సంధ్యలోన అందె మెరుపులా
గొంతులోన గుండె పిలుపులా
సంధ్యలోన అందె మెరుపులా
ఆ కనులలొ కలల నా చెలీ
ఆలాపనకు ఆది మంత్రమై

*******   *******   *******

చిత్రం: ఆలాపన (1985)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు

ఆవేశమంతా ఆలాపనేలే ఎద లయలో
ఆవేశమంతా ఆలాపనేలే ఎద లయలో
ఉదయినిగా నాలొ జ్వలించె వర్ణాల రచన
నాలొ జనించె స్వరాలా
ఆవేశమంతా ఆలాపనేలే

అల పైటలేసే సెలపాట విన్న
గిరివీణ మీటే జలపాతమన్న
నాలోన సాగే ఆలాపనా
రాగాలు తీసె ఆలోచనా
ఝరుల జతల నాట్యం అరవిరుల మరుల కావ్యం
ఎగసి ఎగసి నాలొ గళ మధువులడిగె గానం
నిదురలేచె నాలొ హృదయమే

ఆవేశమంతా ఆలాపనేలే ఎద లయలో
ఆవేశమంతా ఆలాపనేలే

వన కన్యలాడే తొలి మాసమన్న
గోధూళి తెరలో మలిసంజకన్న
అందాలు కరిగే ఆవేదన
నాదాల గుడిలో ఆరాధన
చిలిపి చినుకు చందం పురివిడిన నెమలి పించం
ఎదలు కలిపి నాలొ విరి పొదలు వెతికె మోహం
బదులు లేని ఏదో పిలుపులా

ఆవేశమంతా ఆలాపనేలే ఎద లయలో
నాలొ జ్వలించె వర్ణాల రచన
నాలొ జనించె స్వరాలా
ఆవేశమంతా ఆలాపనేలే

*******   *******   *******

చిత్రం: ఆలాపన (1985)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు

మెరిసే తారలదే రూపం విరిసే పూవులదే రూపం
అది నా కంటికి శూన్యం
మనసున కొలువై మమతల నెలవై వెలసిన దేవిది ఏ రూపం
నా కన్నులు చూడని రూపం గుడిలో దేవత ప్రతిరూపం
నీ రూపం అపురూపం

ఎవరి రాకతో గళమున పాటల ఏరువాక సాగేనో
ఆ వసంత మాసపు కులగోత్రాలను ఎల కోయిల అడిగేనా
ఎవరి పిలుపుతో పులకరించి పురి విప్పి తనువు ఊగేనో
ఆ తొలకరి మేఘపు గుణగణాలకై నెమలి వెదుకులాడేనా

నా కన్నులు చూడని రూపం గుడిలో దేవత ప్రతిరూపం
నీ రూపం అపురూపం

ప్రాణం పుట్టుక ప్రాణికి తెలియాలా
గానం పుట్టుక గాత్రం చూడాలా
ప్రాణం పుట్టుక ప్రాణికి తెలియాలా
గానం పుట్టుక గాత్రం చూడాలా
వెదురును మురళిగ మలచి ఈ వెదురును మురళిగ మలచి
నాలో జీవన నాదం పలికిన నీవే
నా ప్రాణ స్పందన
నీకే నా హృదయ నివేదన

మనసున కొలువై మమతల నెలవై వెలసిన దేవిది ఏ రూపం
నా కన్నులు చూడని రూపం గుడిలో దేవత ప్రతిరూపం
నీ రూపం అపురూపం

*******   *******   *******

చిత్రం: ఆలాపన (1985)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు, బి.వసంత, పి.సుశీల

చందమామ రావే జాబిల్లి రావే
కొండెక్కి రావే గోగుపూలు తేవే
చందమామ రావే జాబిల్లి రావే
కొండెక్కి రావే గోగుపూలు తేవే
చందమామ రావే జాబిల్లి రావే

చలువ చందనములు పూయ చందమామ రావే
జాజిపూల తావినియ్య జాబిల్లి రావే
చలువ చందనములు పూయ చందమామ రావే
జాజిపూల తావినియ్య జాబిల్లి రావే
కలువ చెలువ కలలు విరియ కొండనెక్కి రావే
కలువ చెలువ కలలు విరియ కొండనెక్కి రావే
గగనపు విరితోటలోని గోగుపూలు తేవే

చందమామ రావే జాబిల్లి రావే
కొండెక్కి రావే గోగుపూలు తేవే
చందమామ రావే జాబిల్లి రావే

మునిజన మానసమోహిని యోగిని బృందావనం
మురళీ రవళికి ఆడిన నాగిని బృందావనం
మునిజన మానసమోహిని యోగిని బృందావనం
మురళీ రవళికి ఆడిన నాగిని బృందావనం
రాధా మాధవ గాథల రంజిలు బృందావనం
గోపాలుని మ్రుదుపద మంజీరము బృందావనం
గోపాలుని మ్రుదుపద మంజీరము బృందావనం
బృందావనం బృందావనం
హే కృష్ణా, ముకుందా, మురారీ
కృష్ణా ముకుందా మురారీ
జయ కృష్ణా ముకుందా మురారీ
జయ జయ కృష్ణా ముకుందా మురారీ

చందమామ రావే జాబిల్లి రావే
కొండెక్కి రావే గోగుపూలు తేవే
చందమామ రావే జాబిల్లి రావే

*******   *******   *******

చిత్రం: ఆలాపన (1985)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు

ఆది బిక్షువు వాడినేది కోరేది
బూడిదిచ్చె వాడినేది అడిగేది
ఆది బిక్షువు వాడినేది కోరేది
బూడిదిచ్చె వాడినేది అడిగేది
ఏది కోరేది వాడినేది అడిగేది
ఏది కోరేదీ వాడినేది అడిగేది

తీపి రాగాల కోకిలమ్మకు నల్ల రంగునలమిన వాడినేది కోరేది
తీపి రాగాల కోకిలమ్మకు నల్ల రంగునలమిన వాడినేది కోరేది
కరకు ఘర్జనల మేఘముల మేనికి మెరుపు హంగు కూర్చిన వాడినేది అడిగేది
ఏది కోరేది వాడినేది అడిగేది
ఏది కోరేదీ వాడినేది అడిగేది

తేనెలొలికే పూల బాలలకు మూణ్ణాళ్ళ ఆయువిచ్చిన వాడినేది కోరేది
తేనెలొలికే పూల బాలలకు మూణ్ణాళ్ళ ఆయువిచ్చిన వాడినేది కోరేది
బండ రాళ్ళను చిరాయువుగ జీవించమని ఆనతిచ్చిన వాడినేది అడిగేది
ఏది కోరేది వాడినేది అడిగేది
ఏది కోరేదీ వాడినేది అడిగేది

గిరిబాలతో తనకు కళ్యాణ మొనరింప దరిచేరు మన్మధుని మసి చేసినాడు
వాడినేది కోరేది
వర గర్వమున మూడు లోకాల పీడింప తలపోయు ధనుజులను కరుణించినాడు
వాడినేది అడిగేది
ముఖ ప్రీతి కొరేటి ఉక్కు శంకరుడు వాడినేది కోరేది
ముక్కంటి ముక్కోపి ముక్కంటి ముక్కొపి తిక్క శంకరుడు

ఆది బిక్షువు వాడినేది కోరేది
బూడిదిచ్చె వాడినేది అడిగేది
ఏది కోరేది వాడినేది అడిగేది

*******   *******   *******

చిత్రం: ఆలాపన (1985)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు

ప్రకృతి కాంతకు ఎన్నెన్ని హొయలో
పదము కదిపితె ఎన్నెన్ని లయలో
ప్రకృతి కాంతకు ఎన్నెన్ని హొయలో
పదము కదిపితె ఎన్నెన్ని లయలో
ఎన్నెన్ని హొయలో ఎన్నెన్ని లయలో
ఎన్నెన్ని హొయలో ఎన్నెన్ని లయలో
సిరివెన్నెల నిండిన ఎదపై సిరి మువ్వల సవ్వడి నీవై
నర్తించగ రావేలా
నిను నే కీర్తించే వేళ

ప్రకృతి కాంతకు ఎన్నెన్ని హొయలో
పదము కదిపితె ఎన్నెన్ని లయలో
ఎన్నెన్ని హొయలో

అలల పెదవులతో శిలల చెక్కిలిపై
కడలి ముద్దిడు వేళ పుడమి హృదయంలో
అలల పెదవులతో శిలల చెక్కిలిపై
కడలి ముద్దిడు వేళ పుడమి హృదయంలో
ఉప్పొంగి సాగింది అనురాగము
ఉప్పెనగ దూకింది ఈ రాగము

ప్రకృతి కాంతకు ఎన్నెన్ని హొయలో
పదము కదిపితె ఎన్నెన్ని లయలో
ఎన్నెన్ని హొయలో

*******   *******   *******

చిత్రం: ఆలాపన (1985)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు

పొలిమేర దాటిపోతున్నా ఓ గువ్వల చెన్న
పొరుగూరికి చేరిపోతున్న ఓ గువ్వల చెన్న
కథమారే రోజులు కోరేరూ ఓ గువ్వల చెన్న
కలతీరే దారులు వెతికేనూ ఓ గువ్వల చెన్న

గుళ్ళో నిను చూడలేకున్న ఓ గువ్వల చెన్న
గుండెల్లో దాచుకున్నాలే ఓ గువ్వల చెన్న
ఏ సీమలొ తిరుగాడిన ఓ గువ్వల చెన్న
నీ దీవెనలందిచాలన్న ఓ గువ్వల చెన్న

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top