Chattaniki Kallu Levu (1981)

chattaniki kallu levu 1981

చిత్రం: చట్టానికి కళ్ళులేవు (1981)
సంగీతం: కృష్ణ-చక్ర
సాహిత్యం:  మైలవరపు గోపి
గానం: ఎస్.పి. బాలు
నటీనటులు: చిరంజీవి, మాధవి, లక్ష్మీ
దర్శకత్వం: ఎస్.ఎ. చంద్రశేఖర్
నిర్మాత: పంకినేని సత్యనారాయణ
విడుదల తేది: 30.10.1981

పల్లవి:
చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు
న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు
చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు
న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు

ఇక్కడున్నదొక్కటే కొట్టి బ్రతకడం
దొంగ దొరై తిరగడం

చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు
న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు

చరణం: 1
ఋజువయ్యిందే ఇక్కడ సత్యమట
వాదమాడి గెలిచిందే వేదమట
ఋజువయ్యిందే ఇక్కడ సత్యమట
వాదమాడి గెలిచిందే వేదమట

పిల్లి ఎలుకల నడుమ ఎందుకు సాక్ష్యం
పిల్లి ఎలుకల నడుమ ఎందుకు సాక్ష్యం
ఎలుకే పిల్లిని తిందని పెద్దల వాదం..పెద్దల వాదం

చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు
న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు
చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు
న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు

ఇక్కడున్నదొక్కటే కొట్టి బ్రతకడం
దొంగ దొరై తిరగడం

చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు
న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు

చరణం  2
గుడిసెలోన దొరికిందా సానిదట
మేడలోని ఆట నాగరీకమట
గుడిసెలోన దొరికిందా సానిదట
మేడలోని ఆట నాగరీకమట
కూడులేక ఒప్పుకుంటే నేరమట
కూడులేక ఒప్పుకుంటే నేరమట

తప్పతాగి విప్పుకుంటే నాట్యమట..అది నాట్యమట

చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు
న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు
చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు
న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు

ఇక్కడున్నదొక్కటే కొట్టి బ్రతకడం
దొంగ దొరై తిరగడం

చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు
న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు

చరణం: 3
ఒకరు నమ్ముకున్న దారి రాదారి
ఒకరు ఎంచుకున్న దారి పెడదారి
ఒకరు నమ్ముకున్న దారి రాదారి
ఒకరు ఎంచుకున్న దారి పెడదారి

మార్గాలే వేరుగాని గమ్యం ఒకటే
మార్గాలే వేరుగాని గమ్యం ఒకటే
ఎవరు గెలిచినా గాని గెలుపు తల్లిదే..గెలుపు తల్లిదే

చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు
న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు
చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు
న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు

ఇక్కడున్నదొక్కటే కొట్టి బ్రతకడం
దొంగ దొరై తిరగడం

చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు
న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు
చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు
న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు

*****  *****  *****

చిత్రం:  చట్టానికి కళ్ళు లేవు (1976)
సంగీతం:  కృష్ణ-చక్ర
సాహిత్యం:  మైలవరపు గోపి
గానం: ఎస్.పి.బాలు, పి.సుశీల

పల్లవి :
కలిసిపో నా కళ్ళలో.. కరిగిపో కౌగిళ్ళలో
కలిసిపో నా కళ్ళలో.. కరిగిపో కౌగిళ్ళలో

కోరికలెదురై తొందరపెడితే బదులేమివ్వాలి
అంతకు ముందే నువ్వూ నేనూ ఒకటని చెప్పాలి

కలిసిపో నా కళ్ళలో.. కరిగిపో కౌగిళ్ళలో

చరణం: 1
ఒంటిగ ఉంటే తుంటరి గాలి అల్లరి పెడుతోంది
పైటను లాగి పాపిడి రేపి ఆరడి పెడుతోంది
ఒంటిగ ఉంటే తుంటరి గాలి అల్లరి పెడుతోంది
పైటను లాగి పాపిడి రేపి ఆరడి పెడుతోంది

గాలికి కూడా చోటే ఈయని కౌగిలి ఒకటుంది
వలచిన వారికి వాకిలి తెరిచి స్వాగతమిస్తుంది.. స్వాగతమిస్తుంది

కలిసిపో నా కళ్ళలో.. కరిగిపో కౌగిళ్ళలో

చరణం: 2
అరఘడియైనా విడవకు నన్ను దంణ్ణం పెడతాను
పెదవులు కలిపి ఏం చేయమన్న ముద్దుగ చేస్తాను
అరఘడియైనా విడవకు నన్ను దంణ్ణం పెడతాను
పెదవులు కలిపి ఏం చేయమన్న ముద్దుగ చేస్తాను

ఆశకు కూడా హద్దొకటుంది.. పొద్దూ ఒకటుంది
ఏ ముద్దైనా గుట్టుంటేనే ముద్దుగ ఉంటుంది… ముద్దుగ ఉంటుంది

కలిసిపో నా కళ్ళలో.. కరిగిపో కౌగిళ్ళలో
కలిసిపో నా కళ్ళలో.. కరిగిపో కౌగిళ్ళలో

కోరికలెదురై తొందరపెడితే బదులేమివ్వాలి
అంతకు ముందే నువ్వూ నేనూ ఒకటని చెప్పాలి

కలిసిపో నా కళ్ళలో.. కరిగిపో కౌగిళ్ళలో

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top