Holi (2002)

holi 2002 movie songs

చిత్రం: హోలీ (2002)
సంగీతం: ఆర్.పి.పట్నాయక్
సాహిత్యం: కులశేఖర్
గానం: ఆర్.పి.పట్నాయక్
నటీనటులు: ఉదయ్ కిరణ్, రీచా పల్లోడ్
దర్శకత్వం: యస్.వి.యన్. వర ప్రసాద్
నిర్మాత: నూకారపు సూర్యప్రకాష్ రావు
విడుదల తేది: 30.08.2002

ఔనని అంటావో మరి కాదని అంటావో
ఏమంటావో ఏమోనన్న సందేహంతో
ఏమని చెప్పాలో నీకేమని చెప్పాలో
తెలియక సతమతమౌతోంది నా మనసెంతో

అటో ఇటో ఎటో మరి తేలని నిమిషంలో

ఎలా చెప్పనమ్మా నాలోని ప్రేమని
ఎలా చూపనమ్మా నా ప్రేమ నువ్వని

ఔనని అంటావో మరి కాదని అంటావో
ఏమంటావో ఏమోనన్న సందేహంతో

చిగురాకుల లేఖలు రాసి
చిరు గాలి చేతికి ఇచ్చి
ఎపుడో నే పంపించాను నువ్వు చూడలేదా

నా మసనే పడవగా చేసి
కలలన్నీ అలలుగా చేసి
ఎపుడో నే పంపించాను నిన్ను చేరలేదా

చెప్పాలని అనిపిస్తున్నా
నా ఎదుటే నువ్వు కూర్చున్నా
మనసులోని మాట నీకు చెప్పలేకపోతున్నా
చెప్పకుండా ఓ క్షణమైనా ఉండలేకపోతున్నా

ఎలా చెప్పనమ్మా నాలోని ప్రేమని
ఎలా చూపనమ్మా నా ప్రేమ నువ్వని

ఔనని అంటావో మరి కాదని అంటావో
ఏమంటావో ఏమోనన్న సందేహంతో

ప్రేమన్నది ఊపిరి కాదా
అందరిలో ఉండేదేగా
పరిచయమే లేదని అంటే వింతే కదా

నువ్వున్నది నాలోనేగా
ఈ సంగతి విననే లేదా
మదిలోనే నువ్వు నిదరోతూ గమనించలేదా

ఎదనిండా ఆశలు ఉన్నా
ఎన్నెన్నో ఊసులు ఉన్నా
ప్రేమ భాష రాదు అంటే నమ్మవా ఓ మైనా
కళ్ళలోకి చూసి అయినా పోల్చూకోవ నా ప్రేమ

ఎలా చెప్పనమ్మా నాలోని ప్రేమని
ఎలా చూపనమ్మా నా ప్రేమ నువ్వని

ఔనని అంటావో మరి కాదని అంటావో
ఏమంటావో ఏమోనన్న సందేహంతో
ఏమని చెప్పాలో నీకేమని చెప్పాలో
తెలియక సతమతమౌతోంది నా మనసెంతో

అటో ఇటో ఎటో మరి తేలని నిమిషంలో

ఎలా చెప్పనమ్మా నాలోని ప్రేమని
ఎలా చూపనమ్మా నా ప్రేమ నువ్వని
ఎలా చెప్పనమ్మా నాలోని ప్రేమని
ఎలా చూపనమ్మా నా ప్రేమ నువ్వని

********  ********   *******

చిత్రం: హోలీ (2002)
సంగీతం: ఆర్.పి.పట్నాయక్
సాహిత్యం: కులశేఖర్
గానం: కె.కె., సాధన సర్గం

ఓ చెలియ నా చెలియ నేలకి వచ్చిన దేవకన్యవ
ఓ సఖియ నా సఖియ పున్నమి వెన్నెల కాంతి రేఖవా

ఓ చెలియ నా చెలియ నేలకి వచ్చిన దేవకన్యవ
ఓ సఖియ నా సఖియ పున్నమి వెన్నెల కాంతి రేఖవా

కల్ల ముందర స్వర్గం నీవా,అందం అంటె అర్దం నీవా
నడిచి వొచ్చిన బాపు బొమ్మవా

ఓ చెలియ నా చెలియ నేలకి వచ్చిన దేవకన్యవ
ఓ సఖియ నా సఖియ పున్నమి వెన్నెల కాంతి రేఖవా

పత్రం,పుష్పం,దూపం,దీపం గుల్లొ పెట్టమంది గుండెలోన కొరికమ్మ
అందం చందం అన్ని ఉన్నా ముము ముద్దుగుమ్మ సొంతమైతె చాలునమ్మా
యే మాట చెప్పలేక పెదవంచు ఆగంది
ఆరోజే నిన్ను చూసి పుల్లకింత రేగింది
ఏ మరుమల్లె విరబూసింది ఎడారి కౌగిల్లలూ

నవ్వె అందం నడకె నాట్యం ఎట్ట చెప్పనమ్మ బాషలంటు చాలవమ్మా
నువ్వె రాగం నువ్వె తాలం నువ్వె ప్రానమంది చూడవయ్య కొంటె జన్మ
ని తోడె లేకపోతె మది బోసిపోథంది
ని స్నెహం తీగళాగ నను అల్లుకుంటుంది
ని చిరునవ్వె సిరిసిరి మువ్వై మొగింది నా గుండెలొ

********  ********   *******

చిత్రం: హోలీ (2002)
సంగీతం: ఆర్.పి.పట్నాయక్
సాహిత్యం: కులశేఖర్
గానం: కె.కె., కవితా కృష్ణమూర్తి

పల్లవి:
ఆడపిల్లలు అరె లేడి పిల్లలు హంస నడక నేర్చుకున్న చేప పిల్లలు
ఆ వాలు చూపులు విసిరేసి పాపలు మగవారిలోన ప్రేమ చిచ్చు పెట్టి పోదురు

చరణం: 1
నీలో నాలో మౌనం పెంచే పాటే కాదా ప్రేమ నిజంగా
ఆటా పాటా ప్రేమేనంటే అయ్యో పాపం కుర్రతనంగా
అందరికి అందదుగా ప్రేమ సుధా
ఎందుకలా ప్రేమ వట్టి కట్టు కధ
లైలా మజ్ఞూల గాధే తెలుసుకదా
అయ్యో వారి కధ చివరకి వేరు కదా
మీకు మాకు దూరం తప్పదుగా

ని స గ ని స మ
ని స గ రి స ని స
ని స గ స గ మ
గ మ ప ద ప మ గ మ గ రి స రి
ని స గ ని స మ
ని స గ రి స ని స

చరణం: 2
కళ్ళు కళ్ళు చదివే భాష ప్రేమేనయ్యో చూడు తమషా
హెల్లొ అంటే ప్రేమేనంట అయ్యొ రామ ఇంత పరాకా
మనసులిల ముడిపడని పెళ్ళి సుధ
పెళ్ళి తంతు జరిగేది పైన కదా
ప్రేమే పెళ్ళికిల పువ్వుల పల్లకిగ
తేడ వచినద ప్రేమే చావు కదా
మీకు మాకు వాదం తప్పు కదా
బ్రహ్మచారులు కొయొద్దు కోతలు వెనక నుంచి తీయవద్దు తీపి గొతులు
మీ మాయ మాటలు నమ్మెది ఎవ్వరు అరె ఆడగాలి సొకగానె రెచిపోదురు

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top