శివుని పాటలు | Sivaratri Special Lyrics

శివ కవచమ్

అస్య శ్రీ శివకవచ స్తోత్రమహామంత్రస్య ఋషభయోగీశ్వర ఋషిః |
అనుష్టుప్ ఛందః |
శ్రీసాంబసదాశివో దేవతా |
ఓం బీజమ్ |
నమః శక్తిః |
శివాయేతి కీలకమ్ |
మమ సాంబసదాశివప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ||
కరన్యాసః
ఓం సదాశివాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
నం గంగాధరాయ తర్జనీభ్యాం నమః |
మం మృత్యుంజయాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |
శిం శూలపాణయే అనామికాభ్యాం నమః |
వాం పినాకపాణయే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
యమ్ ఉమాపతయే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
హృదయాది అంగన్యాసః
ఓం సదాశివాయ హృదయాయ నమః |
నం గంగాధరాయ శిరసే స్వాహా |
మం మృత్యుంజయాయ శిఖాయై వషట్ |
శిం శూలపాణయే కవచాయ హుమ్ |
వాం పినాకపాణయే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
యమ్ ఉమాపతయే అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ||
ధ్యానమ్ః
వజ్రదంష్ట్రం త్రినయనం కాలకంఠ మరిందమమ్ |
సహస్రకరమత్యుగ్రం వందే శంభుమ్ ఉమాపతిమ్ ||
రుద్రాక్షకంకణలసత్కరదండయుగ్మః పాలాంతరాలసితభస్మధృతత్రిపుండ్రః |
పంచాక్షరం పరిపఠన్ వరమంత్రరాజం ధ్యాయన్ సదా పశుపతిం శరణం వ్రజేథాః ||
అతః పరం సర్వపురాణగుహ్యం నిఃశేషపాపౌఘహరం పవిత్రమ్ |
జయప్రదం సర్వవిపత్ప్రమోచనం వక్ష్యామి శైవమ్ కవచం హితాయ తే ||
పంచపూజాః
లం పృథివ్యాత్మనే గంధం సమర్పయామి |
హమ్ ఆకాశాత్మనే పుష్పైః పూజయామి |
యం వాయ్వాత్మనే ధూపమ్ ఆఘ్రాపయామి |
రమ్ అగ్న్యాత్మనే దీపం దర్శయామి |
వమ్ అమృతాత్మనే అమృతం మహానైవేద్యం నివేదయామి |
సం సర్వాత్మనే సర్వోపచారపూజాం సమర్పయామి ||
మంత్రః
ఋషభ ఉవాచ
నమస్కృత్య మహాదేవం విశ్వవ్యాపినమీశ్వరమ్ |
వక్ష్యే శివమయం వర్మ సర్వరక్షాకరం నృణామ్ || 1 ||
శుచౌ దేశే సమాసీనో యథావత్కల్పితాసనః |
జితేంద్రియో జితప్రాణశ్చింతయేచ్ఛివమవ్యయమ్ || 2 ||
హృత్పుండరీకాంతరసన్నివిష్టం స్వతేజసా వ్యాప్తనభో‌உవకాశమ్ |
అతీంద్రియం సూక్ష్మమనంతమాద్యం ధ్యాయేత్ పరానందమయం మహేశమ్ ||
ధ్యానావధూతాఖిలకర్మబంధ- శ్చిరం చిదానంద నిమగ్నచేతాః |
షడక్షరన్యాస సమాహితాత్మా శైవేన కుర్యాత్కవచేన రక్షామ్ ||
మాం పాతు దేవో‌உఖిలదేవతాత్మా సంసారకూపే పతితం గభీరే |
తన్నామ దివ్యం పరమంత్రమూలం ధునోతు మే సర్వమఘం హృదిస్థమ్ ||
సర్వత్ర మాం రక్షతు విశ్వమూర్తి- ర్జ్యోతిర్మయానందఘనశ్చిదాత్మా |
అణోరణియానురుశక్తిరేకః స ఈశ్వరః పాతు భయాదశేషాత్ ||
యో భూస్వరూపేణ బిభర్తి విశ్వం పాయాత్స భూమేర్గిరిశో‌உష్టమూర్తిః |
యో‌உపాం స్వరూపేణ నృణాం కరోతి సంజీవనం సో‌உవతు మాం జలేభ్యః ||
కల్పావసానే భువనాని దగ్ధ్వా సర్వాణి యో నృత్యతి భూరిలీలః |
స కాలరుద్రో‌உవతు మాం దవాగ్నేః వాత్యాదిభీతేరఖిలాచ్చ తాపాత్ ||
ప్రదీప్తవిద్యుత్కనకావభాసో విద్యావరాభీతి కుఠారపాణిః |
చతుర్ముఖస్తత్పురుషస్త్రినేత్రః ప్రాచ్యాం స్థితో రక్షతు మామజస్రమ్ ||
కుఠారఖేటాంకుశ శూలఢక్కా- కపాలపాశాక్ష గుణాందధానః |
చతుర్ముఖో నీలరుచిస్త్రినేత్రః పాయాదఘోరో దిశి దక్షిణస్యామ్ ||
కుందేందుశంఖస్ఫటికావభాసో వేదాక్షమాలా వరదాభయాంకః |
త్ర్యక్షశ్చతుర్వక్త్ర ఉరుప్రభావః సద్యో‌உధిజాతో‌உవతు మాం ప్రతీచ్యామ్ ||
వరాక్షమాలాభయటంకహస్తః సరోజకింజల్కసమానవర్ణః |
త్రిలోచనశ్చారుచతుర్ముఖో మాం పాయాదుదీచ్యాం దిశి వామదేవః ||
వేదాభయేష్టాంకుశటంకపాశ- కపాలఢక్కాక్షరశూలపాణిః |
సితద్యుతిః పంచముఖో‌உవతాన్మామ్ ఈశాన ఊర్ధ్వం పరమప్రకాశః ||
మూర్ధానమవ్యాన్మమ చంద్రమౌలిః భాలం మమావ్యాదథ భాలనేత్రః |
నేత్రే మమావ్యాద్భగనేత్రహారీ నాసాం సదా రక్షతు విశ్వనాథః ||
పాయాచ్ఛ్రుతీ మే శ్రుతిగీతకీర్తిః కపోలమవ్యాత్సతతం కపాలీ |
వక్త్రం సదా రక్షతు పంచవక్త్రో జిహ్వాం సదా రక్షతు వేదజిహ్వః ||
కంఠం గిరీశో‌உవతు నీలకంఠః పాణిద్వయం పాతు పినాకపాణిః |
దోర్మూలమవ్యాన్మమ ధర్మబాహుః వక్షఃస్థలం దక్షమఖాంతకో‌உవ్యాత్ ||
మమోదరం పాతు గిరీంద్రధన్వా మధ్యం మమావ్యాన్మదనాంతకారీ |
హేరంబతాతో మమ పాతు నాభిం పాయాత్కటిం ధూర్జటిరీశ్వరో మే ||
ఊరుద్వయం పాతు కుబేరమిత్రో జానుద్వయం మే జగదీశ్వరో‌உవ్యాత్ |
జంఘాయుగం పుంగవకేతురవ్యాత్ పాదౌ మమావ్యాత్సురవంద్యపాదః ||
మహేశ్వరః పాతు దినాదియామే మాం మధ్యయామే‌உవతు వామదేవః |
త్రిలోచనః పాతు తృతీయయామే వృషధ్వజః పాతు దినాంత్యయామే ||
పాయాన్నిశాదౌ శశిశేఖరో మాం గంగాధరో రక్షతు మాం నిశీథే |
గౌరీపతిః పాతు నిశావసానే మృత్యుంజయో రక్షతు సర్వకాలమ్ ||
అంతఃస్థితం రక్షతు శంకరో మాం స్థాణుః సదా పాతు బహిఃస్థితం మామ్ |
తదంతరే పాతు పతిః పశూనాం సదాశివో రక్షతు మాం సమంతాత్ ||
తిష్ఠంతమవ్యాద్ భువనైకనాథః పాయాద్వ్రజంతం ప్రమథాధినాథః |
వేదాంతవేద్యో‌உవతు మాం నిషణ్ణం మామవ్యయః పాతు శివః శయానమ్ ||
మార్గేషు మాం రక్షతు నీలకంఠః శైలాదిదుర్గేషు పురత్రయారిః |
అరణ్యవాసాది మహాప్రవాసే పాయాన్మృగవ్యాధ ఉదారశక్తిః ||
కల్పాంతకాలోగ్రపటుప్రకోప- స్ఫుటాట్టహాసోచ్చలితాండకోశః |
ఘోరారిసేనార్ణవ దుర్నివార- మహాభయాద్రక్షతు వీరభద్రః ||
పత్త్యశ్వమాతంగరథావరూథినీ- సహస్రలక్షాయుత కోటిభీషణమ్ |
అక్షౌహిణీనాం శతమాతతాయినాం ఛింద్యాన్మృడో ఘోరకుఠార ధారయా ||
నిహంతు దస్యూన్ప్రలయానలార్చిః జ్వలత్త్రిశూలం త్రిపురాంతకస్య | శార్దూలసింహర్క్షవృకాదిహింస్రాన్ సంత్రాసయత్వీశధనుః పినాకః ||
దుః స్వప్న దుః శకున దుర్గతి దౌర్మనస్య- దుర్భిక్ష దుర్వ్యసన దుఃసహ దుర్యశాంసి | ఉత్పాతతాపవిషభీతిమసద్గ్రహార్తిం వ్యాధీంశ్చ నాశయతు మే జగతామధీశః ||
ఓం నమో భగవతే సదాశివాయ
సకలతత్వాత్మకాయ సర్వమంత్రస్వరూపాయ సర్వయంత్రాధిష్ఠితాయ సర్వతంత్రస్వరూపాయ సర్వతత్వవిదూరాయ బ్రహ్మరుద్రావతారిణే నీలకంఠాయ పార్వతీమనోహరప్రియాయ సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ భస్మోద్ధూలితవిగ్రహాయ మహామణి ముకుటధారణాయ మాణిక్యభూషణాయ సృష్టిస్థితిప్రలయకాల- రౌద్రావతారాయ దక్షాధ్వరధ్వంసకాయ మహాకాలభేదనాయ మూలధారైకనిలయాయ తత్వాతీతాయ గంగాధరాయ సర్వదేవాదిదేవాయ షడాశ్రయాయ వేదాంతసారాయ త్రివర్గసాధనాయ అనంతకోటిబ్రహ్మాండనాయకాయ అనంత వాసుకి తక్షక- కర్కోటక శంఖ కులిక- పద్మ మహాపద్మేతి- అష్టమహానాగకులభూషణాయ ప్రణవస్వరూపాయ చిదాకాశాయ ఆకాశ దిక్ స్వరూపాయ గ్రహనక్షత్రమాలినే సకలాయ కలంకరహితాయ సకలలోకైకకర్త్రే సకలలోకైకభర్త్రే సకలలోకైకసంహర్త్రే సకలలోకైకగురవే సకలలోకైకసాక్షిణే సకలనిగమగుహ్యాయ సకలవేదాంతపారగాయ సకలలోకైకవరప్రదాయ సకలలోకైకశంకరాయ సకలదురితార్తిభంజనాయ సకలజగదభయంకరాయ శశాంకశేఖరాయ శాశ్వతనిజావాసాయ నిరాకారాయ నిరాభాసాయ నిరామయాయ నిర్మలాయ నిర్మదాయ నిశ్చింతాయ నిరహంకారాయ నిరంకుశాయ నిష్కలంకాయ నిర్గుణాయ నిష్కామాయ నిరూపప్లవాయ నిరుపద్రవాయ నిరవద్యాయ నిరంతరాయ నిష్కారణాయ నిరాతంకాయ నిష్ప్రపంచాయ నిస్సంగాయ నిర్ద్వంద్వాయ నిరాధారాయ నీరాగాయ నిష్క్రోధాయ నిర్లోపాయ నిష్పాపాయ నిర్భయాయ నిర్వికల్పాయ నిర్భేదాయ నిష్క్రియాయ నిస్తులాయ నిఃసంశయాయ నిరంజనాయ నిరుపమవిభవాయ నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తపరిపూర్ణ- సచ్చిదానందాద్వయాయ పరమశాంతస్వరూపాయ పరమశాంతప్రకాశాయ తేజోరూపాయ తేజోమయాయ తేజో‌உధిపతయే జయ జయ రుద్ర మహారుద్ర మహారౌద్ర భద్రావతార మహాభైరవ కాలభైరవ కల్పాంతభైరవ కపాలమాలాధర ఖట్వాంగ చర్మఖడ్గధర పాశాంకుశ- డమరూశూల చాపబాణగదాశక్తిభిందిపాల- తోమర ముసల ముద్గర పాశ పరిఘ- భుశుండీ శతఘ్నీ చక్రాద్యాయుధభీషణాకార- సహస్రముఖదంష్ట్రాకరాలవదన వికటాట్టహాస విస్ఫారిత బ్రహ్మాండమండల నాగేంద్రకుండల నాగేంద్రహార నాగేంద్రవలయ నాగేంద్రచర్మధర నాగేంద్రనికేతన మృత్యుంజయ త్ర్యంబక త్రిపురాంతక విశ్వరూప విరూపాక్ష విశ్వేశ్వర వృషభవాహన విషవిభూషణ విశ్వతోముఖ సర్వతోముఖ మాం రక్ష రక్ష జ్వలజ్వల ప్రజ్వల ప్రజ్వల మహామృత్యుభయం శమయ శమయ అపమృత్యుభయం నాశయ నాశయ రోగభయమ్ ఉత్సాదయోత్సాదయ విషసర్పభయం శమయ శమయ చోరాన్ మారయ మారయ మమ శత్రూన్ ఉచ్చాటయోచ్చాటయ త్రిశూలేన విదారయ విదారయ కుఠారేణ భింధి భింధి ఖడ్గేన ఛింద్ది ఛింద్ది ఖట్వాంగేన విపోధయ విపోధయ ముసలేన నిష్పేషయ నిష్పేషయ బాణైః సంతాడయ సంతాడయ యక్ష రక్షాంసి భీషయ భీషయ అశేష భూతాన్ విద్రావయ విద్రావయ కూష్మాండభూతవేతాలమారీగణ- బ్రహ్మరాక్షసగణాన్ సంత్రాసయ సంత్రాసయ మమ అభయం కురు కురు మమ పాపం శోధయ శోధయ విత్రస్తం మామ్ ఆశ్వాసయ ఆశ్వాసయ నరకమహాభయాన్ మామ్ ఉద్ధర ఉద్ధర అమృతకటాక్షవీక్షణేన మాం- ఆలోకయ ఆలోకయ సంజీవయ సంజీవయ క్షుత్తృష్ణార్తం మామ్ ఆప్యాయయ ఆప్యాయయ దుఃఖాతురం మామ్ ఆనందయ ఆనందయ శివకవచేన మామ్ ఆచ్ఛాదయ ఆచ్ఛాదయ
హర హర మృత్యుంజయ త్ర్యంబక సదాశివ పరమశివ నమస్తే నమస్తే నమః ||
పూర్వవత్ – హృదయాది న్యాసః |
పంచపూజా ||
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్విమోకః ||
ఫలశ్రుతిః
ఋషభ ఉవాచ ఇత్యేతత్పరమం శైవం కవచం వ్యాహృతం మయా |
సర్వ బాధా ప్రశమనం రహస్యం సర్వ దేహినామ్ ||
యః సదా ధారయేన్మర్త్యః శైవం కవచముత్తమమ్ |
న తస్య జాయతే కాపి భయం శంభోరనుగ్రహాత్ ||
క్షీణాయుః ప్రాప్తమృత్యుర్వా మహారోగహతో‌உపి వా |
సద్యః సుఖమవాప్నోతి దీర్ఘమాయుశ్చ విందతి ||
సర్వదారిద్రయశమనం సౌమాంగల్యవివర్ధనమ్ |
యో ధత్తే కవచం శైవం స దేవైరపి పూజ్యతే ||
మహాపాతకసంఘాతైర్ముచ్యతే చోపపాతకైః |
దేహాంతే ముక్తిమాప్నోతి శివవర్మానుభావతః ||
త్వమపి శ్రద్దయా వత్స శైవం కవచముత్తమమ్ |
ధారయస్వ మయా దత్తం సద్యః శ్రేయో హ్యవాప్స్యసి ||
శ్రీసూత ఉవాచ
ఇత్యుక్త్వా ఋషభో యోగీ తస్మై పార్థివ సూనవే |
దదౌ శంఖం మహారావం ఖడ్గం చ అరినిషూదనమ్ ||
పునశ్చ భస్మ సంమంత్ర్య తదంగం పరితో‌உస్పృశత్ |
గజానాం షట్సహస్రస్య త్రిగుణస్య బలం దదౌ ||
భస్మప్రభావాత్ సంప్రాప్తబలైశ్వర్య ధృతి స్మృతిః |
స రాజపుత్రః శుశుభే శరదర్క ఇవ శ్రియా ||
తమాహ ప్రాంజలిం భూయః స యోగీ నృపనందనమ్ |
ఏష ఖడ్గో మయా దత్తస్తపోమంత్రానుభావతః ||
శితధారమిమం ఖడ్గం యస్మై దర్శయసే స్ఫుటమ్ |
స సద్యో మ్రియతే శత్రుః సాక్షాన్మృత్యురపి స్వయమ్ ||
అస్య శంఖస్య నిర్హ్రాదం యే శృణ్వంతి తవాహితాః |
తే మూర్చ్ఛితాః పతిష్యంతి న్యస్తశస్త్రా విచేతనాః ||
ఖడ్గశంఖావిమౌ దివ్యౌ పరసైన్యవినాశకౌ |
ఆత్మసైన్యస్వపక్షాణాం శౌర్యతేజోవివర్ధనౌ ||
ఏతయోశ్చ ప్రభావేన శైవేన కవచేన చ |
ద్విషట్సహస్ర నాగానాం బలేన మహతాపి చ ||
భస్మధారణ సామర్థ్యాచ్ఛత్రుసైన్యం విజేష్యసే |
ప్రాప్య సింహాసనం పిత్ర్యం గోప్తా‌உసి పృథివీమిమామ్ ||
ఇతి భద్రాయుషం సమ్యగనుశాస్య సమాతృకమ్ |
తాభ్యాం సంపూజితః సో‌உథ యోగీ స్వైరగతిర్యయౌ ||
ఇతి శ్రీస్కాందమహాపురాణే బ్రహ్మోత్తరఖండే శివకవచ ప్రభావ వర్ణనం నామ ద్వాదశో‌உధ్యాయః సంపూర్ణః || ||

శివ నిర్వాణ షట్కమ్

శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం
మనో బుధ్యహంకార చిత్తాని నాహం
న చ శ్రోత్ర జిహ్వా న చ ఘ్రాణనేత్రమ్ |
న చ వ్యోమ భూమిర్-న తేజో న వాయుః
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహమ్ || 1 ||
అహం ప్రాణ సంఙ్ఞో న వైపంచ వాయుః
న వా సప్తధాతుర్-న వా పంచ కోశాః |
నవాక్పాణి పాదౌ న చోపస్థ పాయూ
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహమ్ || 2 ||
న మే ద్వేషరాగౌ న మే లోభమోహో
మదో నైవ మే నైవ మాత్సర్యభావః |
న ధర్మో న చార్ధో న కామో న మోక్షః
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహమ్ || 3 ||
న పుణ్యం న పాపం న సౌఖ్యం న దుఃఖం
న మంత్రో న తీర్ధం న వేదా న యఙ్ఞః |
అహం భోజనం నైవ భోజ్యం న భోక్తా
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహమ్ || 4 ||
అహం నిర్వికల్పో నిరాకార రూపో
విభూత్వాచ్చ సర్వత్ర సర్వేంద్రియాణామ్ |
న వా బంధనం నైవ ముక్తి న బంధః |
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహమ్ || 5 ||
న మృత్యుర్-న శంకా న మే జాతి భేదః
పితా నైవ మే నైవ మాతా న జన్మ |
న బంధుర్-న మిత్రం గురుర్నైవ శిష్యః
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహమ్ || 6 ||
శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం

శివ మానస పూజ

రత్నైః కల్పితమాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరం
నానారత్న విభూషితం మృగమదా మోదాంకితం చందనమ్ | 
జాతీ చంపక బిల్వపత్ర రచితం పుష్పం చ ధూపం తథా
దీపం దేవ దయానిధే పశుపతే హృత్కల్పితం గృహ్యతామ్ || 1 ||
సౌవర్ణే నవరత్నఖండ రచితే పాత్రే ఘృతం పాయసం
భక్ష్యం పంచవిధం పయోదధియుతం రంభాఫలం పానకమ్ |
శాకానామయుతం జలం రుచికరం కర్పూర ఖండోజ్జ్చలం
తాంబూలం మనసా మయా విరచితం భక్త్యా ప్రభో స్వీకురు || 2 ||
ఛత్రం చామరయోర్యుగం వ్యజనకం చాదర్శకం నిర్మలం
వీణా భేరి మృదంగ కాహలకలా గీతం చ నృత్యం తథా |
సాష్టాంగం ప్రణతిః స్తుతి-ర్బహువిధా-హ్యేతత్-సమస్తం మయా
సంకల్పేన సమర్పితం తవ విభో పూజాం గృహాణ ప్రభో || 3 ||
ఆత్మా త్వం గిరిజా మతిః సహచరాః ప్రాణాః శరీరం గృహం
పూజా తే విషయోపభోగ-రచనా నిద్రా సమాధిస్థితిః |
సంచారః పదయోః ప్రదక్షిణవిధిః స్తోత్రాణి సర్వా గిరో
యద్యత్కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం శంభో తవారాధనమ్ || 4 ||
కర చరణ కృతం వాక్కాయజం కర్మజం వా
శ్రవణ నయనజం వా మానసం వాపరాధమ్ |
విహితమవిహితం వా సర్వమేతత్-క్షమస్వ
జయ జయ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో || 5 ||

లింగాష్టకమ్

బ్రహ్మమురారి సురార్చిత లింగం 
నిర్మలభాసిత శోభిత లింగమ్ | 
జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం 
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 1 || 
దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం 
కామదహన కరుణాకర లింగమ్ | 
రావణ దర్ప వినాశన లింగం 
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 2 || 
సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగం 
బుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగమ్ | 
సిద్ధ సురాసుర వందిత లింగం 
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 3 || 
కనక మహామణి భూషిత లింగం 
ఫణిపతి వేష్టిత శోభిత లింగమ్ | 
దక్ష సుయఙ్ఞ నినాశన లింగం 
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 4 || 
కుంకుమ చందన లేపిత లింగం 
పంకజ హార సుశోభిత లింగమ్ | 
సంచిత పాప వినాశన లింగం 
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 5 || 
దేవగణార్చిత సేవిత లింగం 
భావై-ర్భక్తిభిరేవ చ లింగమ్ | 
దినకర కోటి ప్రభాకర లింగం 
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 6 || 
అష్టదళోపరివేష్టిత లింగం 
సర్వసముద్భవ కారణ లింగమ్ | 
అష్టదరిద్ర వినాశన లింగం 
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 7 || 
సురగురు సురవర పూజిత లింగం 
సురవన పుష్ప సదార్చిత లింగమ్ | 
పరమపదం పరమాత్మక లింగం 
తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 8 || 
లింగాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేశ్శివ సన్నిధౌ | 
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ||

బిల్వాష్టకమ్

త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం 
త్రిజన్మ పాపసంహారమ్ ఏకబిల్వం శివార్పణం 
త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్చిద్రైః కోమలైః శుభైః 
తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణం 
కోటి కన్యా మహాదానం తిలపర్వత కోటయః 
కాంచనం క్షీలదానేన ఏకబిల్వం శివార్పణం 
కాశీక్షేత్ర నివాసం చ కాలభైరవ దర్శనం 
ప్రయాగే మాధవం దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పణం 
ఇందువారే వ్రతం స్థిత్వా నిరాహారో మహేశ్వరాః 
నక్తం హౌష్యామి దేవేశ ఏకబిల్వం శివార్పణం 
రామలింగ ప్రతిష్ఠా చ వైవాహిక కృతం తధా 
తటాకానిచ సంధానమ్ ఏకబిల్వం శివార్పణం 
అఖండ బిల్వపత్రం చ ఆయుతం శివపూజనం 
కృతం నామ సహస్రేణ ఏకబిల్వం శివార్పణం 
ఉమయా సహదేవేశ నంది వాహనమేవ చ 
భస్మలేపన సర్వాంగమ్ ఏకబిల్వం శివార్పణం 
సాలగ్రామేషు విప్రాణాం తటాకం దశకూపయోః 
యజ్నకోటి సహస్రస్చ ఏకబిల్వం శివార్పణం 
దంతి కోటి సహస్రేషు అశ్వమేధ శతక్రతౌ 
కోటికన్యా మహాదానమ్ ఏకబిల్వం శివార్పణం 
బిల్వాణాం దర్శనం పుణ్యం స్పర్శనం పాపనాశనం 
అఘోర పాపసంహారమ్ ఏకబిల్వం శివార్పణం 
సహస్రవేద పాటేషు బ్రహ్మస్తాపన ముచ్యతే 
అనేకవ్రత కోటీనామ్ ఏకబిల్వం శివార్పణం 
అన్నదాన సహస్రేషు సహస్రోప నయనం తధా 
అనేక జన్మపాపాని ఏకబిల్వం శివార్పణం 
బిల్వస్తోత్రమిదం పుణ్యం యః పఠేశ్శివ సన్నిధౌ 
శివలోక మవాప్నోతి, ఏక బిల్వం శివార్పణం. 

కాశీ విశ్వనాథాష్టకమ్

గంగా తరంగ రమణీయ జటా కలాపం
గౌరీ నిరంతర విభూషిత వామ భాగం 
నారాయణ ప్రియమనంగ మదాపహారం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధమ్ || 1 ||
వాచామగోచరమనేక గుణ స్వరూపం
వాగీశ విష్ణు సుర సేవిత పాద పద్మం
వామేణ విగ్రహ వరేన కలత్రవంతం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధమ్ || 2 ||
భూతాదిపం భుజగ భూషణ భూషితాంగం
వ్యాఘ్రాంజినాం బరధరం, జటిలం, త్రినేత్రం
పాశాంకుశాభయ వరప్రద శూలపాణిం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధమ్ || 3 ||
సీతాంశు శోభిత కిరీట విరాజమానం
బాలేక్షణాతల విశోషిత పంచబాణం
నాగాధిపా రచిత బాసుర కర్ణ పూరం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధమ్ || 4 ||
పంచాననం దురిత మత్త మతంగజానాం 
నాగాంతకం ధనుజ పుంగవ పన్నాగానాం
దావానలం మరణ శోక జరాటవీనాం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధమ్ || 5 ||
తేజోమయం సగుణ నిర్గుణమద్వితీయం
ఆనంద కందమపరాజిత మప్రమేయం
నాగాత్మకం సకల నిష్కళమాత్మ రూపం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధమ్ || 6 ||
ఆశాం విహాయ పరిహృత్య పరశ్య నిందాం
పాపే రథిం చ సునివార్య మనస్సమాధౌ
ఆధాయ హృత్-కమల మధ్య గతం పరేశం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధమ్ || 7 ||
రాగాధి దోష రహితం స్వజనానురాగం
వైరాగ్య శాంతి నిలయం గిరిజా సహాయం
మాధుర్య ధైర్య సుభగం గరళాభిరామం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధమ్ || 8 ||
వారాణసీ పుర పతే స్థవనం శివస్య
వ్యాఖ్యాతమ్ అష్టకమిదం పఠతే మనుష్య
విద్యాం శ్రియం విపుల సౌఖ్యమనంత కీర్తిం
సంప్రాప్య దేవ నిలయే లభతే చ మోక్షమ్ ||
విశ్వనాధాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేః శివ సన్నిధౌ
శివలోకమవాప్నోతి శివేనసహ మోదతే ||

శివాష్టకమ్

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథ నాథం సదానంద భాజామ్ |
భవద్భవ్య భూతేశ్వరం భూతనాథం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 1 ||
గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం మహాకాల కాలం గణేశాది పాలమ్ |
జటాజూట గంగోత్తరంగై ర్విశాలం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 2||
ముదామాకరం మండనం మండయంతం మహా మండలం భస్మ భూషాధరం తమ్ |
అనాదిం హ్యపారం మహా మోహమారం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 3 ||
వటాధో నివాసం మహాట్టాట్టహాసం మహాపాప నాశం సదా సుప్రకాశమ్ |
గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 4 ||
గిరీంద్రాత్మజా సంగృహీతార్ధదేహం గిరౌ సంస్థితం సర్వదాపన్న గేహమ్ |
పరబ్రహ్మ బ్రహ్మాదిభిర్-వంద్యమానం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 5 ||
కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం పదాంభోజ నమ్రాయ కామం దదానమ్ |
బలీవర్ధమానం సురాణాం ప్రధానం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 6 ||
శరచ్చంద్ర గాత్రం గణానందపాత్రం త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రమ్ |
అపర్ణా కళత్రం సదా సచ్చరిత్రం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 7 ||
హరం సర్పహారం చితా భూవిహారం భవం వేదసారం సదా నిర్వికారం| 
శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 8 ||
స్వయం యః ప్రభాతే నరశ్శూల పాణే పఠేత్ స్తోత్రరత్నం త్విహప్రాప్యరత్నమ్ |
సుపుత్రం సుధాన్యం సుమిత్రం కళత్రం విచిత్రైస్సమారాధ్య మోక్షం ప్రయాతి ||

శివ మహిమ్న స్తోత్రం

అథ శ్రీ శివమహిమ్నస్తోత్రమ్ ||
మహిమ్నః పారం తే పరమవిదుషో యద్యసదృశీ
స్తుతిర్బ్రహ్మాదీనామపి తదవసన్నాస్త్వయి గిరః |
అథా‌உవాచ్యః సర్వః స్వమతిపరిణామావధి గృణన్
మమాప్యేష స్తోత్రే హర నిరపవాదః పరికరః || 1 ||
అతీతః పంథానం తవ చ మహిమా వాఙ్మనసయోః
అతద్వ్యావృత్త్యా యం చకితమభిధత్తే శ్రుతిరపి |
స కస్య స్తోతవ్యః కతివిధగుణః కస్య విషయః
పదే త్వర్వాచీనే పతతి న మనః కస్య న వచః || 2 ||
మధుస్ఫీతా వాచః పరమమమృతం నిర్మితవతః
తవ బ్రహ్మన్‌ కిం వాగపి సురగురోర్విస్మయపదమ్ |
మమ త్వేతాం వాణీం గుణకథనపుణ్యేన భవతః
పునామీత్యర్థే‌உస్మిన్ పురమథన బుద్ధిర్వ్యవసితా || 3 ||
తవైశ్వర్యం యత్తజ్జగదుదయరక్షాప్రలయకృత్
త్రయీవస్తు వ్యస్తం తిస్రుషు గుణభిన్నాసు తనుషు |
అభవ్యానామస్మిన్ వరద రమణీయామరమణీం
విహంతుం వ్యాక్రోశీం విదధత ఇహైకే జడధియః || 4 ||
కిమీహః కింకాయః స ఖలు కిముపాయస్త్రిభువనం
కిమాధారో ధాతా సృజతి కిముపాదాన ఇతి చ |
అతర్క్యైశ్వర్యే త్వయ్యనవసర దుఃస్థో హతధియః
కుతర్కో‌உయం కాంశ్చిత్ ముఖరయతి మోహాయ జగతః || 5 ||
అజన్మానో లోకాః కిమవయవవంతో‌உపి జగతాం
అధిష్ఠాతారం కిం భవవిధిరనాదృత్య భవతి |
అనీశో వా కుర్యాద్ భువనజననే కః పరికరో
యతో మందాస్త్వాం ప్రత్యమరవర సంశేరత ఇమే || 6 ||
త్రయీ సాంఖ్యం యోగః పశుపతిమతం వైష్ణవమితి
ప్రభిన్నే ప్రస్థానే పరమిదమదః పథ్యమితి చ |
రుచీనాం వైచిత్ర్యాదృజుకుటిల నానాపథజుషాం
నృణామేకో గమ్యస్త్వమసి పయసామర్ణవ ఇవ || 7 ||
మహోక్షః ఖట్వాంగం పరశురజినం భస్మ ఫణినః
కపాలం చేతీయత్తవ వరద తంత్రోపకరణమ్ |
సురాస్తాం తామృద్ధిం దధతి తు భవద్భూప్రణిహితాం
న హి స్వాత్మారామం విషయమృగతృష్ణా భ్రమయతి || 8 ||
ధ్రువం కశ్చిత్ సర్వం సకలమపరస్త్వధ్రువమిదం
పరో ధ్రౌవ్యా‌உధ్రౌవ్యే జగతి గదతి వ్యస్తవిషయే |
సమస్తే‌உప్యేతస్మిన్ పురమథన తైర్విస్మిత ఇవ
స్తువన్‌ జిహ్రేమి త్వాం న ఖలు నను ధృష్టా ముఖరతా || 9 ||
తవైశ్వర్యం యత్నాద్ యదుపరి విరించిర్హరిరధః
పరిచ్ఛేతుం యాతావనలమనలస్కంధవపుషః |
తతో భక్తిశ్రద్ధా-భరగురు-గృణద్భ్యాం గిరిశ యత్
స్వయం తస్థే తాభ్యాం తవ కిమనువృత్తిర్న ఫలతి || 10 ||
అయత్నాదాసాద్య త్రిభువనమవైరవ్యతికరం
దశాస్యో యద్బాహూనభృత రణకండూ-పరవశాన్ |
శిరఃపద్మశ్రేణీ-రచితచరణాంభోరుహ-బలేః
స్థిరాయాస్త్వద్భక్తేస్త్రిపురహర విస్ఫూర్జితమిదమ్ || 11 ||
అముష్య త్వత్సేవా-సమధిగతసారం భుజవనం
బలాత్ కైలాసే‌உపి త్వదధివసతౌ విక్రమయతః |
అలభ్యా పాతాలే‌உప్యలసచలితాంగుష్ఠశిరసి
ప్రతిష్ఠా త్వయ్యాసీద్ ధ్రువముపచితో ముహ్యతి ఖలః || 12 ||
యదృద్ధిం సుత్రామ్ణో వరద పరమోచ్చైరపి సతీం
అధశ్చక్రే బాణః పరిజనవిధేయత్రిభువనః |
న తచ్చిత్రం తస్మిన్ వరివసితరి త్వచ్చరణయోః
న కస్యాప్యున్నత్యై భవతి శిరసస్త్వయ్యవనతిః || 13 ||
అకాండ-బ్రహ్మాండ-క్షయచకిత-దేవాసురకృపా
విధేయస్యా‌உ‌உసీద్‌ యస్త్రినయన విషం సంహృతవతః |
స కల్మాషః కంఠే తవ న కురుతే న శ్రియమహో
వికారో‌உపి శ్లాఘ్యో భువన-భయ- భంగ- వ్యసనినః || 14 ||
అసిద్ధార్థా నైవ క్వచిదపి సదేవాసురనరే
నివర్తంతే నిత్యం జగతి జయినో యస్య విశిఖాః |
స పశ్యన్నీశ త్వామితరసురసాధారణమభూత్
స్మరః స్మర్తవ్యాత్మా న హి వశిషు పథ్యః పరిభవః || 15 ||
మహీ పాదాఘాతాద్ వ్రజతి సహసా సంశయపదం
పదం విష్ణోర్భ్రామ్యద్ భుజ-పరిఘ-రుగ్ణ-గ్రహ- గణమ్ |
ముహుర్ద్యౌర్దౌస్థ్యం యాత్యనిభృత-జటా-తాడిత-తటా
జగద్రక్షాయై త్వం నటసి నను వామైవ విభుతా || 16 ||
వియద్వ్యాపీ తారా-గణ-గుణిత-ఫేనోద్గమ-రుచిః
ప్రవాహో వారాం యః పృషతలఘుదృష్టః శిరసి తే |
జగద్ద్వీపాకారం జలధివలయం తేన కృతమితి
అనేనైవోన్నేయం ధృతమహిమ దివ్యం తవ వపుః || 17 ||
రథః క్షోణీ యంతా శతధృతిరగేంద్రో ధనురథో
రథాంగే చంద్రార్కౌ రథ-చరణ-పాణిః శర ఇతి |
దిధక్షోస్తే కో‌உయం త్రిపురతృణమాడంబర-విధిః
విధేయైః క్రీడంత్యో న ఖలు పరతంత్రాః ప్రభుధియః || 18 ||
హరిస్తే సాహస్రం కమల బలిమాధాయ పదయోః
యదేకోనే తస్మిన్‌ నిజముదహరన్నేత్రకమలమ్ |
గతో భక్త్యుద్రేకః పరిణతిమసౌ చక్రవపుషః
త్రయాణాం రక్షాయై త్రిపురహర జాగర్తి జగతామ్ || 19 ||
క్రతౌ సుప్తే జాగ్రత్‌ త్వమసి ఫలయోగే క్రతుమతాం
క్వ కర్మ ప్రధ్వస్తం ఫలతి పురుషారాధనమృతే |
అతస్త్వాం సంప్రేక్ష్య క్రతుషు ఫలదాన-ప్రతిభువం
శ్రుతౌ శ్రద్ధాం బధ్వా దృఢపరికరః కర్మసు జనః || 20 ||
క్రియాదక్షో దక్షః క్రతుపతిరధీశస్తనుభృతాం
ఋషీణామార్త్విజ్యం శరణద సదస్యాః సుర-గణాః |
క్రతుభ్రంశస్త్వత్తః క్రతుఫల-విధాన-వ్యసనినః
ధ్రువం కర్తుః శ్రద్ధా-విధురమభిచారాయ హి మఖాః || 21 ||
ప్రజానాథం నాథ ప్రసభమభికం స్వాం దుహితరం
గతం రోహిద్‌ భూతాం రిరమయిషుమృష్యస్య వపుషా |
ధనుష్పాణేర్యాతం దివమపి సపత్రాకృతమముం
త్రసంతం తే‌உద్యాపి త్యజతి న మృగవ్యాధరభసః || 22 ||
స్వలావణ్యాశంసా ధృతధనుషమహ్నాయ తృణవత్
పురః ప్లుష్టం దృష్ట్వా పురమథన పుష్పాయుధమపి |
యది స్త్రైణం దేవీ యమనిరత-దేహార్ధ-ఘటనాత్
అవైతి త్వామద్ధా బత వరద ముగ్ధా యువతయః || 23 ||
శ్మశానేష్వాక్రీడా స్మరహర పిశాచాః సహచరాః
చితా-భస్మాలేపః స్రగపి నృకరోటీ-పరికరః |
అమంగల్యం శీలం తవ భవతు నామైవమఖిలం
తథాపి స్మర్తౄణాం వరద పరమం మంగలమసి || 24 ||
మనః ప్రత్యక్చిత్తే సవిధమవిధాయాత్త-మరుతః
ప్రహృష్యద్రోమాణః ప్రమద-సలిలోత్సంగతి-దృశః |
యదాలోక్యాహ్లాదం హ్రద ఇవ నిమజ్యామృతమయే
దధత్యంతస్తత్త్వం కిమపి యమినస్తత్ కిల భవాన్ || 25 ||
త్వమర్కస్త్వం సోమస్త్వమసి పవనస్త్వం హుతవహః
త్వమాపస్త్వం వ్యోమ త్వము ధరణిరాత్మా త్వమితి చ |
పరిచ్ఛిన్నామేవం త్వయి పరిణతా బిభ్రతి గిరం
న విద్మస్తత్తత్త్వం వయమిహ తు యత్ త్వం న భవసి || 26 ||
త్రయీం తిస్రో వృత్తీస్త్రిభువనమథో త్రీనపి సురాన్
అకారాద్యైర్వర్ణైస్త్రిభిరభిదధత్ తీర్ణవికృతి |
తురీయం తే ధామ ధ్వనిభిరవరుంధానమణుభిః
సమస్తం వ్యస్తం త్వాం శరణద గృణాత్యోమితి పదమ్ || 27 ||
భవః శర్వో రుద్రః పశుపతిరథోగ్రః సహమహాన్
తథా భీమేశానావితి యదభిధానాష్టకమిదమ్ |
అముష్మిన్ ప్రత్యేకం ప్రవిచరతి దేవ శ్రుతిరపి
ప్రియాయాస్మైధామ్నే ప్రణిహిత-నమస్యో‌உస్మి భవతే || 28 ||
నమో నేదిష్ఠాయ ప్రియదవ దవిష్ఠాయ చ నమః
నమః క్షోదిష్ఠాయ స్మరహర మహిష్ఠాయ చ నమః |
నమో వర్షిష్ఠాయ త్రినయన యవిష్ఠాయ చ నమః
నమః సర్వస్మై తే తదిదమతిసర్వాయ చ నమః || 29 ||
బహుల-రజసే విశ్వోత్పత్తౌ భవాయ నమో నమః
ప్రబల-తమసే తత్ సంహారే హరాయ నమో నమః |
జన-సుఖకృతే సత్త్వోద్రిక్తౌ మృడాయ నమో నమః
ప్రమహసి పదే నిస్త్రైగుణ్యే శివాయ నమో నమః || 30 ||
కృశ-పరిణతి-చేతః క్లేశవశ్యం క్వ చేదం క్వ చ తవ గుణ-సీమోల్లంఘినీ శశ్వదృద్ధిః |
ఇతి చకితమమందీకృత్య మాం భక్తిరాధాద్ వరద చరణయోస్తే వాక్య-పుష్పోపహారమ్ || 31 ||
అసిత-గిరి-సమం స్యాత్ కజ్జలం సింధు-పాత్రే సుర-తరువర-శాఖా లేఖనీ పత్రముర్వీ |
లిఖతి యది గృహీత్వా శారదా సర్వకాలం తదపి తవ గుణానామీశ పారం న యాతి || 32 ||
అసుర-సుర-మునీంద్రైరర్చితస్యేందు-మౌలేః గ్రథిత-గుణమహిమ్నో నిర్గుణస్యేశ్వరస్య |
సకల-గణ-వరిష్ఠః పుష్పదంతాభిధానః రుచిరమలఘువృత్తైః స్తోత్రమేతచ్చకార || 33 ||
అహరహరనవద్యం ధూర్జటేః స్తోత్రమేతత్ పఠతి పరమభక్త్యా శుద్ధ-చిత్తః పుమాన్ యః |
స భవతి శివలోకే రుద్రతుల్యస్తథా‌உత్ర ప్రచురతర-ధనాయుః పుత్రవాన్ కీర్తిమాంశ్చ || 34 ||
మహేశాన్నాపరో దేవో మహిమ్నో నాపరా స్తుతిః | 
అఘోరాన్నాపరో మంత్రో నాస్తి తత్త్వం గురోః పరమ్ || 35 ||
దీక్షా దానం తపస్తీర్థం ఙ్ఞానం యాగాదికాః క్రియాః | 
మహిమ్నస్తవ పాఠస్య కలాం నార్హంతి షోడశీమ్ || 36 ||
కుసుమదశన-నామా సర్వ-గంధర్వ-రాజః
శశిధరవర-మౌలేర్దేవదేవస్య దాసః |
స ఖలు నిజ-మహిమ్నో భ్రష్ట ఏవాస్య రోషాత్
స్తవనమిదమకార్షీద్ దివ్య-దివ్యం మహిమ్నః || 37 ||
సురగురుమభిపూజ్య స్వర్గ-మోక్షైక-హేతుం
పఠతి యది మనుష్యః ప్రాంజలిర్నాన్య-చేతాః |
వ్రజతి శివ-సమీపం కిన్నరైః స్తూయమానః
స్తవనమిదమమోఘం పుష్పదంతప్రణీతమ్ || 38 ||
ఆసమాప్తమిదం స్తోత్రం పుణ్యం గంధర్వ-భాషితమ్ |
అనౌపమ్యం మనోహారి సర్వమీశ్వరవర్ణనమ్ || 39 ||
ఇత్యేషా వాఙ్మయీ పూజా శ్రీమచ్ఛంకర-పాదయోః |
అర్పితా తేన దేవేశః ప్రీయతాం మే సదాశివః || 40 ||
తవ తత్త్వం న జానామి కీదృశో‌உసి మహేశ్వర |
యాదృశో‌உసి మహాదేవ తాదృశాయ నమో నమః || 41 ||
ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం యః పఠేన్నరః |
సర్వపాప-వినిర్ముక్తః శివ లోకే మహీయతే || 42 ||
శ్రీ పుష్పదంత-ముఖ-పంకజ-నిర్గతేన
స్తోత్రేణ కిల్బిష-హరేణ హర-ప్రియేణ |
కంఠస్థితేన పఠితేన సమాహితేన
సుప్రీణితో భవతి భూతపతిర్మహేశః || 43 ||
|| ఇతి శ్రీ పుష్పదంత విరచితం శివమహిమ్నః స్తోత్రం సమాప్తమ్ ||

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం

సౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ |
ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలమ్ ఓంకారేత్వమామలేశ్వరమ్ ||
పర్ల్యాం వైద్యనాధంచ ఢాకిన్యాం భీమ శంకరమ్ |
సేతుబంధేతు రామేశం నాగేశం దారుకావనే ||
వారణాశ్యాంతు విశ్వేశం త్రయంబకం గౌతమీతటే |
హిమాలయేతు కేదారం ఘృష్ణేశంతు విశాలకే ||
ఏతాని జ్యోతిర్లింగాని సాయం ప్రాతః పఠేన్నరః |
సప్త జన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ||
సంపూర్ణ స్తోత్రమ్
సౌరాష్ట్రదేశే విశదే‌உతిరమ్యే జ్యోతిర్మయం చంద్రకళావతంసమ్ |
భక్తప్రదానాయ కృపావతీర్ణం తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే || 1 ||
శ్రీశైలశృంగే వివిధప్రసంగే శేషాద్రిశృంగే‌உపి సదా వసంతమ్ |
తమర్జునం మల్లికపూర్వమేనం నమామి సంసారసముద్రసేతుమ్ || 2 ||
అవంతికాయాం విహితావతారం ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానామ్ |
అకాలమృత్యోః పరిరక్షణార్థం వందే మహాకాలమహాసురేశమ్ || 3 ||
కావేరికానర్మదయోః పవిత్రే సమాగమే సజ్జనతారణాయ |
సదైవ మాంధాతృపురే వసంతమ్ ఓంకారమీశం శివమేకమీడే || 4 ||
పూర్వోత్తరే ప్రజ్వలికానిధానే సదా వసం తం గిరిజాసమేతమ్ |
సురాసురారాధితపాదపద్మం శ్రీవైద్యనాథం తమహం నమామి || 5 ||
యం డాకినిశాకినికాసమాజే నిషేవ్యమాణం పిశితాశనైశ్చ |
సదైవ భీమాదిపదప్రసిద్ధం తం శంకరం భక్తహితం నమామి || 6 ||
శ్రీతామ్రపర్ణీజలరాశియోగే నిబధ్య సేతుం విశిఖైరసంఖ్యైః |
శ్రీరామచంద్రేణ సమర్పితం తం రామేశ్వరాఖ్యం నియతం నమామి || 7 ||
యామ్యే సదంగే నగరే‌உతిరమ్యే విభూషితాంగం వివిధైశ్చ భోగైః |
సద్భక్తిముక్తిప్రదమీశమేకం శ్రీనాగనాథం శరణం ప్రపద్యే || 8 ||
సానందమానందవనే వసంతమ్ ఆనందకందం హతపాపబృందమ్ |
వారాణసీనాథమనాథనాథం శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే || 9 ||
సహ్యాద్రిశీర్షే విమలే వసంతం గోదావరితీరపవిత్రదేశే |
యద్దర్శనాత్ పాతకం పాశు నాశం ప్రయాతి తం త్ర్యంబకమీశమీడే || 10 ||
మహాద్రిపార్శ్వే చ తటే రమంతం సంపూజ్యమానం సతతం మునీంద్రైః |
సురాసురైర్యక్ష మహోరగాఢ్యైః కేదారమీశం శివమేకమీడే || 11 ||
ఇలాపురే రమ్యవిశాలకే‌உస్మిన్ సముల్లసంతం చ జగద్వరేణ్యమ్ |
వందే మహోదారతరస్వభావం ఘృష్ణేశ్వరాఖ్యం శరణం ప్రపద్యే || 12 ||
జ్యోతిర్మయద్వాదశలింగకానాం శివాత్మనాం ప్రోక్తమిదం క్రమేణ |
స్తోత్రం పఠిత్వా మనుజో‌உతిభక్త్యా ఫలం తదాలోక్య నిజం భజేచ్చ ||

రుద్రాష్టకం

నమామీశమీశాన నిర్వాణరూపం విభుం వ్యాపకం బ్రహ్మవేదస్వరూపమ్ |
అజం నిర్గుణం నిర్వికల్పం నిరీహం చిదాకారమాకాశవాసం భజేzహమ్ || ౧ ||
నిరాకారమోంకారమూలం తురీయం గిరా జ్ఞాన గోతీతమీశం గిరీశమ్ |
కరాలం మహాకాల కాలం కృపాలం గుణాగార సంసారపారం నతోzహమ్ || ౨ ||
తుషారాద్రి సంకాశ గౌరం గభీరం మనోభూత కోటిప్రభా శ్రీ శరీరమ్ |
స్ఫురన్మౌళి కల్లోలినీ చారు గంగా లసద్భాలబాలేందు కంఠే భుజంగా || ౩ ||
చలత్కుండలం శుభ్రనేత్రం విశాలం ప్రసన్నాననం నీలకంఠం దయాళుమ్ |
మృగాధీశచర్మాంబరం ముండమాలం ప్రియం శంకరం సర్వనాథం భజామి || ౪ ||
ప్రచండం ప్రకృష్టం ప్రగల్భం పరేశం అఖండం భజే భానుకోటిప్రకాశమ్ |
త్రయీ శూల నిర్మూలనం శూలపాణిం భజేzహం భవానీపతిం భావగమ్యమ్ || ౫ ||
కళాతీత కళ్యాణ కల్పాంతకారీ సదా సజ్జనానందదాతా పురారీ |
చిదానంద సందోహ మోహాపహారీ ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో మన్మథారీ || ౬ ||
న యావత్ ఉమానాథ పాదారవిందం భజంతీహ లోకే పరే వా నరాణామ్ |
న తావత్ సుఖం శాంతి సంతాపనాశం ప్రసీద ప్రభో సర్వభూతాధివాసమ్ || ౭ ||
న జానామి యోగం జపం నైవ పూజాం నతోzహం సదా సర్వదా దేవ  తుభ్యమ్ |
జరా జన్మ దుఃఖౌఘతాతప్యమానం ప్రభో పాహి శాపన్నమామీశ శంభో || ౮ ||
రుద్రాష్టకమిదం ప్రోక్తం విప్రేణ హరతోషయే |
యే పఠంతి నరా భక్త్యా తేషాం శంభుః ప్రసీదతి ||

దారిద్ర్యదహన శివస్తోత్రం

విశ్వేశ్వరాయ నరకార్ణవ తారణాయ
కర్ణామృతాయ శశిశేఖరధారణాయ |
కర్పూరకాంతిధవళాయ జటాధరాయ
దారిద్ర్యదుఃఖదహనాయ నమః శివాయ || ౧ ||
గౌరీప్రియాయ రజనీశకళాధరాయ
కాలాంతకాయ భుజగాధిపకంకణాయ |
గంగాధరాయ గజరాజవిమర్దనాయ
దారిద్ర్యదుఃఖదహనాయ నమః శివాయ || ౨ ||
భక్తిప్రియాయ భవరోగభయాపహాయ
ఉగ్రాయ దుర్గభవసాగరతారణాయ |
జ్యోతిర్మయాయ గుణనామసునృత్యకాయ
దారిద్ర్యదుఃఖదహనాయ నమః శివాయ || ౩ ||
చర్మంబరాయ శవభస్మవిలేపనాయ
భాలేక్షణాయ మణికుండలమండితాయ |
మంజీరపాదయుగళాయ జటాధరాయ
దారిద్ర్యదుఃఖదహనాయ నమః శివాయ || ౪ ||
పంచాననాయ ఫణిరాజవిభూషణాయ
హేమాంశుకాయ భువనత్రయమండితాయ |
ఆనందభూమివరదాయ తమోహరాయ
దారిద్ర్యదుఃఖదహనాయ నమః శివాయ || ౫ ||
భానుప్రియాయ దురితార్ణవతారణాయ
కాలాంతకాయ కమలాసనపూజితాయ |
నేత్రత్రయాయ శుభలక్షణ లక్షితాయ
దారిద్ర్యదుఃఖదహనాయ నమః శివాయ || ౬ ||
రామప్రియాయ రఘునాథవరప్రదాయ
నాగప్రియాయ నరకార్ణవతారణాయ |
పుణ్యాయ పుణ్యభరితాయ సురార్చితాయ
దారిద్ర్యదుఃఖదహనాయ నమః శివాయ || ౭ ||
ముక్తేశ్వరాయ ఫలదాయ గణేశ్వరాయ
గీతప్రియాయ వృషభేశ్వరవాహనాయ |
మాతంగచర్మవసనాయ మహేశ్వరాయ
దారిద్ర్యదుఃఖదహనాయ నమః శివాయ || ౮ ||

శివపంచాక్షరస్తోత్రం

ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం
ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం
నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ
భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ |
నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ
తస్మై “న” కారాయ నమః శివాయ || 1 ||
మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయ
నందీశ్వర ప్రమథనాథ మహేశ్వరాయ |
మందార ముఖ్య బహుపుష్ప సుపూజితాయ 
తస్మై “మ” కారాయ నమః శివాయ || 2 ||
శివాయ గౌరీ వదనాబ్జ బృంద
సూర్యాయ దక్షాధ్వర నాశకాయ |
శ్రీ నీలకంఠాయ వృషభధ్వజాయ
తస్మై “శి” కారాయ నమః శివాయ || 3 ||
వశిష్ఠ కుంభోద్భవ గౌతమార్య
మునీంద్ర దేవార్చిత శేఖరాయ |
చంద్రార్క వైశ్వానర లోచనాయ
తస్మై “వ” కారాయ నమః శివాయ || 4 ||
యఙ్ఞ స్వరూపాయ జటాధరాయ
పినాక హస్తాయ సనాతనాయ |
దివ్యాయ దేవాయ దిగంబరాయ
తస్మై “య” కారాయ నమః శివాయ || 5 ||
పంచాక్షరమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్ఛివ సన్నిధౌ |
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ||

శివతాండవస్తోత్రం

జటాకటాహ సంభ్రమ ద్భ్రమ న్నిలింప నిర్ఝరీ,
విలోలవీచివల్లరీ విరాజమానమూర్థని;
ధగధగ ధగజ్జ్వల ల్లలాటపట్టపావకే,
కిశోర చంద్ర శేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ. ||1 || 
ధరా ధరేంద్ర నందినీ విలాస బందు బంధుర, 
స్ఫురదృగంత సంతతి ప్రమోద మాన మానసే , 
కృపా కటాక్ష ధోరణీ నిరుద్ధ దుందరాపది, 
క్వచి ద్దిగంబరే మనో వినోద మేతు వస్తుని . ||2||
జటా భుజంగ పింగళ స్ఫురత్ఫణామణిప్రభ,
కదంబ కుంకుమ ద్రవ ప్రలిప్త దిగ్వధూముఖే;
మదాంధ సిందురస్ఫురత్త్వ గుత్తరీయ మేదురే,
మనోవినోదమద్భుతం భిభర్తు భూతభర్తరి. ||3||
సహస్రలోచన ప్రభృ త్యశేష లేఖ శేఖరః,
ప్రసూన ధూళిధోరణీ విధూసరాంఘ్రి పీఠభూః;
భుజంగరాజ మాలయా నిబద్ధ జాట జూటకః,
శ్రియైచిరాయజాయతాం చకోరబంధు శేఖరః. ||4||
లలాట చత్వరజ్వల ద్ధనంజయ స్ఫులింగభా,
నిపీత పంచసాయకం నమ న్నిలింపనాయకం;
సుధామయూఖ లేఖయా విరాజమాన శేఖరం,
మహాకపాలి సంపదే శిరోజటాలమస్తునః. ||5||
కరాల ఫాల పట్టికా ధగద్ధగద్ధగ జ్జ్వల,
ద్ధనంజయాహుతికృత ప్రచండపంచసాయకే;
ధరాధరేంద్ర నందినీ కుచాగ్ర చిత్ర పత్రక,
ప్రకల్పనైక శిల్పిని త్రిలోచనే మతిర్మమ. ||6||
నవీన మేఘ మండలీ నిరుద్ధ దుర్ధరస్ఫురత్,
త్కుహు నిశీధీనీతమః ప్రబంధ బంధకంధరః;
నిలింపనిర్ఝరీధర స్తనోతు కృత్తిసింధురః,
కలానిదానా బంధురః శ్రియం జగద్ధురంధరః. ||7||
ప్రఫుల్ల నీలపంకజ ప్రపంచ కాలి మచ్ఛటా,
విడంబి కంఠ కంధరా రుచి ప్రబంధ కంధరం;
స్మరచ్చిదం, పురచ్చిదం, భవచ్చిదం, మఖచ్చిదం,
గజచ్ఛి దంధ కచ్చిదం తమంత కచ్ఛిదం భజే. ||8||
అగర్వ సర్వ మంగళా కలాకదంబ మంజరీ,
రసప్రవాహ మాధురీ విజృంభణా మధువ్రతం;
స్మరాంతకం, పురాంతకం, భవాంతకం, మఖాంతకం,
గజాంత కాంధ కాంతకం తమంతకాంతకం భజే. ||9||
జయత్వ దభ్ర విభ్రమ ద్భ్రమద్భుజంగ మస్ఫుర,
ద్ధగ ద్ధగ ద్వినిర్గ మత్కరాల ఫాల హవ్యవాట్;
ధిమి ద్ధిమి ద్ధిమి ధ్వన మృదంగ తుంగ మంగళ,
ధ్వని క్రమ ప్రవర్తిత ప్రచండ తాండవశ్శివః. ||10||
దృషద్విచిత్ర తల్పయో ర్భుజంగ మౌక్తి కస్రజో,
ర్గరిష్ఠరత్న లోష్ఠయోః సుహృద్వి పక్ష పక్షయోః;
తృణారవింద చక్షుషోః ప్రజా మహీ మహేంద్రయో,
స్సమం ప్రవర్తితం కదా సదా శివం భజామ్యహమ్. ||11||
కదా నిలింప నిర్ఝరీ నికుంజ కోట రేవస,
న్విముక్త దుర్మతిస్సదా శిరస్థ మంజలిం వహన్;
విముక్త లోల లోల లోచనో లలాట ఫాల లగ్నక,
శ్శివేతి మంత్ర ముచ్చరన్ కదా సుఖీ భవామ్యహమ్. ||12|| 
ఇమం హి నిత్యమేవ ముత్త మోత్తమం స్తమం,
పఠన్ స్మరన్ బ్రువన్నరో విశుద్ధి మేతి సంతతం;
హరే గురౌ సుభక్తి మాశు యాతినాన్యథా గతిం,
విమోహనం హి దేహినాం సుశంకరస్య చింతనమ్. ||13||
పూజావసాన సమయే దశ వక్త్ర గీతం,
య శ్శంభు పూజన మిదం పఠతి ప్రదోషే;
తస్య స్థిరాం రథ గజేంద్ర తురంగ యుక్తాం,
లక్ష్మీం సదైవ సుముఖీం ప్రదదాతి శంభుః. ||14||
||లక్ష్మీం సదైవ సుముఖీం ప్రదదాతి శంభుః.||

శ్రీ రుద్రం నమకమ్ చమకమ్

**** శ్రీ రుద్ర నమకం ****
శ్రీ రుద్ర ప్రశ్నః
కృష్ణ యజుర్వేదీయ తైత్తిరీయ సంహితా
చతుర్థం వైశ్వదేవం కాండమ్ పంచమః ప్రపాఠకః
ఓం నమో భగవతే’ రుద్రాయ ||
నమ’స్తే రుద్ర మన్యవ’ ఉతోత ఇష’వే నమః’ | 
నమ’స్తే అస్తు ధన్వ’నేబాహుభ్యా’ముత తే నమః’ | 
యా త ఇషుః’శివత’మా శివం బభూవ’ తే ధనుః’ | 
శివా శ’రవ్యా’ యా తవ తయా’ నో రుద్ర మృడయ | 
యా తే’ రుద్రశివాతనూరఘోరా‌உపా’పకాశినీ | 
తయా’ నస్తనువా శంత’మయా గిరి’శంతాభిచా’కశీహి| 
యామిషుం’ గిరిశంత హస్తేబిభర్ష్యస్త’వే | శివాం గి’రిత్ర తాం కు’రు మా
హిగ్‍మ్’సీః పురు’షం జగ’త్| శివేన వచ’సా త్వా గిరిశాచ్ఛా’వదామసి | 
యథా’నః సర్వమిజ్జగ’దయక్ష్మగ్‍మ్ సుమనా అస’త్ | 
అధ్య’వోచదధివక్తా ప్ర’థమోదైవ్యో’ భిషక్ | 
అహీగ్’‍శ్చసర్వాం”జంభయంత్సర్వా”శ్చ యాతుధాన్యః’ | 
అసౌయస్తామ్రో అ’రుణ ఉత బభ్రుః సు’మంగళః’ | 
యేచేమాగ్‍మ్ రుద్రా అభితో’ దిక్షుశ్రితాః స’హస్రశో‌உవైషాగ్ం హేడ’ ఈమహే | 
అసౌ యో’‌உవసర్ప’తినీల’గ్రీవోవిలో’హితః | 
ఉతైనం’ గోపా అ’దృశన్-నదృ’శన్-నుదహార్యః’ | 
ఉతైనంవిశ్వా’ భూతాని స దృష్టో మృ’డయాతి నః | 
నమో’ అస్తు నీల’గ్రీవాయసహస్రాక్షాయ మీఢుషే” | 
అథో యే అ’స్య సత్వా’నో‌உహం తేభ్యో’‌உకరన్నమః’ |
ప్రముం’చ ధన్వ’నస్-త్వముభయోరార్త్ని’ యోర్జ్యామ్ | 
యాశ్చ తే హస్త ఇష’వఃపరా తా భ’గవో వప | 
అవతత్యధనుస్త్వగ్‍మ్ సహ’స్రాక్ష శతే’షుధే | 
నిశీర్య’శల్యానాం ముఖా’ శివో నః’ సుమనా’ భవ | 
విజ్యం ధనుః’ కపర్దినోవిశ’ల్యోబాణ’వాగ్మ్ ఉత | 
అనే’శన్-నస్యేష’వ ఆభుర’స్య నిషంగథిః’ | 
యా తే’హేతిర్-మీ’డుష్టమ హస్తే’ బభూవ’తే ధనుః’ | 
తయా‌உస్మాన్,విశ్వతస్-త్వమ’యక్ష్మయా పరి’బ్భుజ | 
నమ’స్తేఅస్త్వాయుధాయానా’తతాయధృష్ణవే” | 
ఉభాభ్యా’ముత తే నమో’ బాహుభ్యాం తవధన్వ’నే | 
పరి’ తే ధన్వ’నో హేతిరస్మాన్-వృ’ణక్తు విశ్వతః’ | 
అథో యఇ’షుధిస్తవారే అస్మన్నిధే’హి తమ్ || 1 ||
శంభ’వే నమః’ | నమ’స్తే అస్తు భగవన్-విశ్వేశ్వరాయ’ మహాదేవాయ’ త్ర్యంబకాయ’
త్రిపురాంతకాయ’ త్రికాగ్నికాలాయ’ కాలాగ్నిరుద్రాయ’ నీలకంఠాయ’
మృత్యుంజయాయ’ సర్వేశ్వ’రాయ’ సదాశివాయ’ శ్రీమన్-మహాదేవాయ నమః’ ||
నమో హిర’ణ్య బాహవే సేనాన్యే’ దిశాం చ పత’యే నమో నమో’ వృక్షేభ్యో
హరి’కేశేభ్యః పశూనాం పత’యే నమోనమః’ సస్పింజ’రాయ త్విషీ’మతే పథీనాం పత’యే
నమో నమో’ బభ్లుశాయ’ వివ్యాధినే‌உన్నా’నాం పత’యే నమోనమో
హరి’కేశాయోపవీతినే’ పుష్టానాం పత’యే నమో నమో’ భవస్య’ హేత్యై జగ’తాం పత’యే
నమో నమో’రుద్రాయా’తతావినే క్షేత్రా’ణాం పత’యే నమో నమః’ సూతాయాహం’త్యాయ
వనా’నాం పత’యే నమో నమోరోహి’తాయ స్థపత’యే వృక్షాణాం పత’యే నమో నమో’
మంత్రిణే’ వాణిజాయ కక్షా’ణాం పత’యే నమో నమో’ భువంతయే’
వారివస్కృతా-యౌష’ధీనాం పత’యే నమో నమ’ ఉచ్చైర్-ఘో’షాయాక్రందయ’తే పత్తీనాం
పత’యే నమో నమః’ కృత్స్నవీతాయ ధావ’తే సత్త్వ’నాం పత’యే నమః’ || 2 ||
నమః సహ’మానాయ నివ్యాధిన’ ఆవ్యాధినీ’నాం పత’యే నమో నమః’ కకుభాయ’ నిషంగిణే”
స్తేనానాం పత’యేనమో నమో’ నిషంగిణ’ ఇషుధిమతే’ తస్క’రాణాం పత’యే నమో నమో
వంచ’తే పరివంచ’తే స్తాయూనాం పత’యే నమో నమో’ నిచేరవే’ పరిచరాయార’ణ్యానాం
పత’యే నమో నమః’ సృకావిభ్యో జిఘాగ్‍మ్’సద్భ్యో ముష్ణతాం పత’యే నమో
నమో’‌உసిమద్భ్యో నక్తంచర’ద్భ్యః ప్రకృంతానాం పత’యే నమో నమ’ ఉష్ణీషినే’
గిరిచరాయ’ కులుంచానాం పత’యే నమో నమ ఇషు’మద్భ్యో ధన్వావిభ్య’శ్చ వో నమో
నమ’ ఆతన్-వానేభ్యః’ ప్రతిదధా’నేభ్యశ్చ వో నమో నమ’ ఆయచ్ఛ’ద్భ్యో
విసృజద్-భ్య’శ్చ వో నమో నమో‌உస్స’ద్భ్యో విద్య’ద్-భ్యశ్చ వోనమో నమ
ఆసీ’నేభ్యః శయా’నేభ్యశ్చ వో నమో నమః’ స్వపద్భ్యో జాగ్ర’ద్-భ్యశ్చ వో నమో
నమస్తిష్ఠ’ద్భ్యో ధావ’ద్-భ్యశ్చ వో నమో నమః’ సభాభ్యః’ సభాప’తిభ్యశ్చ వో
నమో నమో అశ్వేభ్యో‌உశ్వ’పతిభ్యశ్చ వో నమః’ || 3 ||
నమ’ ఆవ్యాధినీ”భ్యో వివిధ్య’ంతీభ్యశ్చ వో నమో నమ
ఉగ’ణాభ్యస్తృగం-హతీభ్యశ్చ’ వో నమో నమో’ గృత్సేభ్యో’గృత్సప’తిభ్యశ్చ వో
నమో నమో వ్రాతే”భ్యో వ్రాత’పతిభ్యశ్చ వో నమో నమో’ గణేభ్యో’ గణప’తిభ్యశ్చ
వో నమో నమోవిరూ’పేభ్యో విశ్వరూ’పేభ్యశ్చ వో నమో నమో’ మహద్భ్యః’,
క్షుల్లకేభ్య’శ్చ వో నమో నమో’ రథిభ్యో‌உరథేభ్య’శ్చ వోనమో నమో రథే”భ్యో
రథ’పతిభ్యశ్చ వో నమో నమః’ సేనా”భ్యః సేనానిభ్య’శ్చ వో నమో నమః’,
క్షత్తృభ్యః’ సంగ్రహీతృభ్య’శ్చ వో నమో నమస్తక్ష’భ్యో రథకారేభ్య’శ్చ వో
నమో’ నమః కులా’లేభ్యః కర్మారే”భ్యశ్చ వో నమో నమః’పుంజిష్టే”భ్యో
నిషాదేభ్య’శ్చ వో నమో నమః’ ఇషుకృద్భ్యో’ ధన్వకృద్-భ్య’శ్చ వో నమో నమో’
మృగయుభ్యః’శ్వనిభ్య’శ్చ వో నమో నమః శ్వభ్యః శ్వప’తిభ్యశ్చ వో నమః’ || 4 ||
నమో’ భవాయ’ చ రుద్రాయ’ చ నమః’ శర్వాయ’ చ పశుపత’యే చ నమో నీల’గ్రీవాయ చ
శితికంఠా’య చ నమః’ కపర్ధినే’ చ వ్యు’ప్తకేశాయ చ నమః’ సహస్రాక్షాయ’ చ
శతధ’న్వనే చ నమో’ గిరిశాయ’ చ శిపివిష్టాయ’ చ నమో’మీఢుష్ట’మాయ చేషు’మతే చ
నమో” హ్రస్వాయ’ చ వామనాయ’ చ నమో’ బృహతే చ వర్షీ’యసే చ నమో’వృద్ధాయ’ చ
సంవృధ్వ’నే చ నమో అగ్రి’యాయ చ ప్రథమాయ’ చ నమ’ ఆశవే’ చాజిరాయ’ చ నమః
శీఘ్రి’యాయచ శీభ్యా’య చ నమ’ ఊర్మ్యా’య చావస్వన్యా’య చ నమః’ స్త్రోతస్యా’య
చ ద్వీప్యా’య చ || 5 ||
నమో” జ్యేష్ఠాయ’ చ కనిష్ఠాయ’ చ నమః’ పూర్వజాయ’ చాపరజాయ’ చ నమో’ మధ్యమాయ’
చాపగల్భాయ’ చనమో’ జఘన్యా’య చ బుధ్ని’యాయ చ నమః’ సోభ్యా’య చ ప్రతిసర్యా’య
చ నమో యామ్యా’య చ క్షేమ్యా’య చనమ’ ఉర్వర్యా’య చ ఖల్యా’య చ నమః శ్లోక్యా’య
చా‌உవసాన్యా’య చ నమో వన్యా’య చ కక్ష్యా’య చ నమః’శ్రవాయ’ చ ప్రతిశ్రవాయ’
చ నమ’ ఆశుషే’ణాయ చాశుర’థాయ చ నమః శూరా’య చావభిందతే చ నమో’వర్మిణే’ చ
వరూధినే’ చ నమో’ బిల్మినే’ చ కవచినే’ చ నమః’ శ్రుతాయ’ చ శ్రుతసే’నాయ చ ||
6 ||
నమో’ దుందుభ్యా’య చాహనన్యా’య చ నమో’ ధృష్ణవే’ చ ప్రమృశాయ’ చ నమో’ దూతాయ’
చ ప్రహి’తాయ చనమో’ నిషంగిణే’ చేషుధిమతే’ చ నమ’స్-తీక్ష్ణేష’వే చాయుధినే’
చ నమః’ స్వాయుధాయ’ చ సుధన్వ’నే చ నమఃస్రుత్యా’య చ పథ్యా’య చ నమః’
కాట్యా’య చ నీప్యా’య చ నమః సూద్యా’య చ సరస్యా’య చ నమో’ నాద్యాయ’ చ
వైశంతాయ’ చ నమః కూప్యా’య చావట్యా’య చ నమో వర్ష్యా’య చావర్ష్యాయ’ చ నమో’
మేఘ్యా’య చ విద్యుత్యా’య చ నమ ఈధ్రియా’య చాతప్యా’య చ నమో వాత్యా’య చ
రేష్మి’యాయ చ నమో’ వాస్తవ్యా’య చ వాస్తుపాయ’ చ || 7 ||
నమః సోమా’య చ రుద్రాయ’ చ నమ’స్తామ్రాయ’ చారుణాయ’ చ నమః’ శంగాయ’ చ
పశుపత’యే చ నమ’ఉగ్రాయ’ చ భీమాయ’ చ నమో’ అగ్రేవధాయ’ చ దూరేవధాయ’ చ నమో’
హంత్రే చ హనీ’యసే చ నమో’ వృక్షేభ్యోహరి’కేశేభ్యో నమ’స్తారాయ నమ’శ్శంభవే’
చ మయోభవే’ చ నమః’ శంకరాయ’ చ మయస్కరాయ’ చ నమః’శివాయ’ చ శివత’రాయ చ
నమస్తీర్థ్యా’య చ కూల్యా’య చ నమః’ పార్యా’య చావార్యా’య చ నమః’
ప్రతర’ణాయచోత్తర’ణాయ చ నమ’ ఆతార్యా’య చాలాద్యా’య చ నమః శష్ప్యా’య చ
ఫేన్యా’య చ నమః’ సికత్యా’య చ ప్రవాహ్యా’య చ || 8 ||
నమ’ ఇరిణ్యా’య చ ప్రపథ్యా’య చ నమః’ కిగ్ంశిలాయ’ చ క్షయ’ణాయ చ నమః’
కపర్దినే’ చ పులస్తయే’ చ నమోగోష్ఠ్యా’య చ గృహ్యా’య చ నమస్-తల్ప్యా’య చ
గేహ్యా’య చ నమః’ కాట్యా’య చ గహ్వరేష్ఠాయ’ చ నమో” హృదయ్యా’య చ
నివేష్ప్యా’య చ నమః’ పాగ్‍మ్ సవ్యా’య చ రజస్యా’య చ నమః శుష్క్యా’య చ
హరిత్యా’య చనమో లోప్యా’య చోలప్యా’య చ నమ’ ఊర్మ్యా’య చ సూర్మ్యా’య చ నమః’
పర్ణ్యాయ చ పర్ణశద్యా’య చనమో’‌உపగురమా’ణాయ చాభిఘ్నతే చ నమ’ ఆఖ్ఖిదతే చ
ప్రఖ్ఖిదతే చ నమో’ వః కిరికేభ్యో’ దేవానాగ్ం హృద’యేభ్యోనమో’
విక్షీణకేభ్యో నమో’ విచిన్వత్-కేభ్యో నమ’ ఆనిర్ హతేభ్యో నమ’
ఆమీవత్-కేభ్యః’ || 9 ||
ద్రాపే అంధ’సస్పతే దరి’ద్రన్-నీల’లోహిత | ఏషాం పురు’షాణామేషాం ప’శూనాం మా
భేర్మా‌உరో మో ఏ’షాంకించనామ’మత్ | యా తే’ రుద్ర శివా తనూః శివా
విశ్వాహ’భేషజీ | శివా రుద్రస్య’ భేషజీ తయా’ నో మృడ జీవసే” ||
ఇమాగ్‍మ్ రుద్రాయ’ తవసే’ కపర్దినే” క్షయద్వీ’రాయ ప్రభ’రామహే మతిమ్ | 
యథా’ నఃశమస’ద్ ద్విపదేచతు’ష్పదే విశ్వం’ పుష్టం గ్రామే’ అస్మిన్ననా’తురమ్ | 
మృడానో’ రుద్రోత నో మయ’స్కృధి క్షయద్వీ’రాయ నమ’సా విధేమ తే | 
యచ్ఛం చ యోశ్చమను’రాయజే పితా తద’శ్యామ తవ’ రుద్ర ప్రణీ’తౌ | 
మా నో’ మహాంత’ముత మా నో’అర్భకం మా న ఉక్ష’ంతముత మా న’ ఉక్షితమ్ | 
మా నో’‌உవధీః పితరం మోత మాతరం’ప్రియా మా న’స్తనువో’ రుద్ర రీరిషః | 
మా న’స్తోకే తన’యే మా న ఆయు’షి మానో గోషు మా నో అశ్వే’షు రీరిషః | 
వీరాన్మా నో’ రుద్రభామితో‌உవ’ధీర్-హవిష్మ’ంతో నమ’సా విధేమ తే | 
ఆరాత్తే’ గోఘ్న ఉతపూ’రుషఘ్నే క్షయద్వీ’రాయసుమ్-నమస్మే తే’ అస్తు | 
రక్షా’ చ నో అధి’ చ దేవబ్రూహ్యథా’ చ నః శర్మ’ యచ్ఛ ద్విబర్హా”ః | 
స్తుహి శ్రుతం గ’ర్తసదంయువా’నం మృగన్న భీమము’పహంతుముగ్రమ్ | 
మృడా జ’రిత్రే రు’ద్ర స్తవా’నోఅన్యంతే’అస్మన్నివ’పంతు సేనా”ః | 
పరి’ణో రుద్రస్య’ హేతిర్-వృ’ణక్తు పరి’త్వేషస్య’ దుర్మతి ర’ఘాయోః | 
అవ’ స్థిరామఘవ’ద్-భ్యస్-తనుష్వమీఢ్-వ’స్తోకాయ తన’యాయ మృడయ | 
మీఢు’ష్టమ శివ’మత శివో నః’ సుమనా’ భవ |
పరమే వృక్ష ఆయు’ధన్నిధాయ కృత్తిం వసా’న ఆచ’ర పినా’కం బిభ్రదాగ’హి |
వికి’రిద విలో’హిత నమ’స్తే అస్తు భగవః | యాస్తే’ సహస్రగ్‍మ్’
హేతయోన్యమస్మన్-నివపంతు తాః | సహస్రా’ణి సహస్రధా బా’హువోస్తవ’ హేతయః’ |
తాసామీశా’నో భగవః పరాచీనా ముఖా’ కృధి || 10 ||
సహస్రా’ణి సహస్రశో యే రుద్రా అధి భూమ్యా”మ్ | తేషాగ్‍మ్’
సహస్రయోజనే‌உవధన్వా’ని తన్మసి | అస్మిన్-మ’హత్-య’ర్ణవే”‌உంతరి’క్షే భవా
అధి’ | నీల’గ్రీవాః శితికంఠా”ః శర్వా అధః, క్ష’మాచరాః | నీల’గ్రీవాః
శితికంఠాదివగ్‍మ్’ రుద్రా ఉప’శ్రితాః | యే వృక్షేషు’ సస్పింజ’రా
నీల’గ్రీవా విలో’హితాః | యే భూతానామ్-అధి’పతయో విశిఖాసః’ కపర్ది’నః | యే
అన్నే’షు వివిధ్య’ంతి పాత్రే’షు పిబ’తో జనాన్’ | యే పథాం ప’థిరక్ష’య
ఐలబృదా’యవ్యుధః’ | యే తీర్థాని’ ప్రచర’ంతి సృకావ’ంతో నిషంగిణః’ | య
ఏతావ’ంతశ్చ భూయాగ్‍మ్’సశ్చ దిశో’రుద్రా వి’తస్థిరే | తేషాగ్‍మ్’
సహస్రయోజనే‌உవధన్వా’ని తన్మసి | నమో’ రుధ్రేభ్యో యే పృ’థివ్యాం
యే”‌உంతరి’క్షే యే దివి యేషామన్నం వాతో’ వర్-షమిష’వస్-తేభ్యో దశ
ప్రాచీర్దశ’ దక్షిణా దశ’ ప్రతీచీర్-దశో-దీ’చీర్-దశోర్ధ్వాస్-తేభ్యో
నమస్తే నో’ మృడయంతు తే యం ద్విష్మో యశ్చ’ నో ద్వేష్టి తం వో జంభే’ దధామి
|| 11 ||
త్ర్యం’బకం యజామహే సుగంధిం పు’ష్టివర్ధ’నమ్ | ఉర్వారుకమి’వ
బంధ’నాన్-మృత్యో’ర్-ముక్షీయమా‌உమృతా”త్ | యో రుద్రో అగ్నౌ యో అప్సు య
ఓష’ధీషు యో రుద్రో విశ్వా భువ’నా వివేశ తస్మై’ రుద్రాయనమో’ అస్తు | తము’
ష్టుహి యః స్విషుః సుధన్వా యో విశ్వ’స్య క్షయ’తి భేషజస్య’ | యక్ష్వా”మహే
సౌ”మనసాయ’రుద్రం నమో”భిర్-దేవమసు’రం దువస్య | అయం మే హస్తో భగ’వానయం మే
భగ’వత్తరః | అయం మే”విశ్వభే”షజో‌உయగ్‍మ్ శివాభి’మర్శనః | యే తే’
సహస్ర’మయుతం పాశా మృత్యో మర్త్యా’య హంత’వే | తాన్యఙ్ఞస్య’ మాయయా సర్వానవ’
యజామహే | మృత్యవే స్వాహా’ మృత్యవే స్వాహా” | ప్రాణానాం గ్రంథిరసి రుద్రో
మా’ విశాంతకః | తేనాన్నేనా”ప్యాయస్వ ||
ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ విష్ణవే మృత్యు’ర్మే పాహి ||
సదాశివోమ్ |
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’
**** శ్రీ రుద్ర చమకం ****
ఓం అగ్నా’విష్ణో సజోష’సేమావ’ర్ధంతు వాం గిరః’ |
ద్యుమ్నైర్-వాజే’భిరాగ’తమ్ | వాజ’శ్చ మే ప్రసవశ్చ’ మేప్రయ’తిశ్చ మే
ప్రసి’తిశ్చ మే ధీతిశ్చ’ మే క్రతు’శ్చ మే స్వర’శ్చ మే శ్లోక’శ్చ మే
శ్రావశ్చ’ మే శ్రుతి’శ్చ మే జ్యోతి’శ్చమే సువ’శ్చ మే ప్రాణశ్చ’
మే‌உపానశ్చ’ మే వ్యానశ్చ మే‌உసు’శ్చ మే చిత్తం చ’ మ ఆధీ’తం చ మే వాక్చ’
మేమన’శ్చ మే చక్షు’శ్చ మే శ్రోత్రం’ చ మే దక్ష’శ్చ మే బలం’ చ మ ఓజ’శ్చ మే
సహ’శ్చ మ ఆయు’శ్చ మే జరా చ’ మఆత్మా చ’ మే తనూశ్చ’ మే శర్మ’ చ మే వర్మ’ చ
మే‌உంగా’ని చ మే‌உస్థాని’ చ మే పరూగ్‍మ్’షి చ మే శరీ’రాణి చ మే || 1 ||
జైష్ఠ్యం’ చ మ ఆధి’పత్యం చ మే మన్యుశ్చ’ మే భామ’శ్చ మే‌உమ’శ్చ
మే‌உంభ’శ్చ మే జేమా చ’ మే మహిమా చ’ మే వరిమా చ’ మే ప్రథిమా చ’ మే
వర్ష్మా చ’ మే ద్రాఘుయా చ’ మే వృద్ధం చ’ మే వృద్ధి’శ్చ మే సత్యం చ’ మే
శ్రద్ధా చ’ మే జగ’చ్చ మే ధనం’ చ మే వశ’శ్చ మే త్విషి’శ్చ మే క్రీడా చ’ మే
మోద’శ్చ మే జాతం చ’ మే జనిష్యమా’ణం చ మే సూక్తం చ’ మే సుకృతం చ’ మే
విత్తం చ’ మే వేద్యం’ చ మే భూతం చ’ మే భవిష్యచ్చ’ మే సుగం చ’ మే సుపథం చ
మ ఋద్ధం చ మ ఋద్ధిశ్చ మే క్లుప్తం చ’ మే క్లుప్తి’శ్చ మే మతిశ్చ’ మే
సుమతిశ్చ’ మే || 2 ||
శం చ’ మే మయ’శ్చ మే ప్రియం చ’ మే‌உనుకామశ్చ’ మే కామ’శ్చ మే సౌమనసశ్చ’ మే
భద్రం చ’ మే శ్రేయ’శ్చ మేవస్య’శ్చ మే యశ’శ్చ మే భగ’శ్చ మే ద్రవి’ణం చ మే
యంతా చ’ మే ధర్తా చ’ మే క్షేమ’శ్చ మే ధృతి’శ్చ మే విశ్వం’ చ మే మహ’శ్చ మే
సంవిచ్చ’ మే ఙ్ఞాత్రం’ చ మే సూశ్చ’ మే ప్రసూశ్చ’ మే సీరం’ చ మే లయశ్చ’ మ
ఋతం చ’మే‌உమృతం’ చ మే‌உయక్ష్మం చ మే‌உనా’మయచ్చ మే జీవాతు’శ్చ మే
దీర్ఘాయుత్వం చ’ మే‌உనమిత్రం చమే‌உభ’యం చ మే సుగం చ’ మే శయ’నం చ మే
సూషా చ’ మే సుదినం’ చ మే || 3 ||
ఊర్క్చ’ మే సూనృతా’ చ మే పయ’శ్చ మే రస’శ్చ మే ఘృతం చ’ మే మధు’ చ మే
సగ్ధి’శ్చ మే సపీ’తిశ్చ మేకృషిశ్చ’ మే వృష్టి’శ్చ మే జైత్రం’ చ మ
ఔద్భి’ద్యం చ మే రయిశ్చ’ మే రాయ’శ్చ మే పుష్టం చ మే పుష్టి’శ్చ మే విభు
చ’ మే ప్రభు చ’ మే బహు చ’ మే భూయ’శ్చ మే పూర్ణం చ’ మే పూర్ణత’రం చ
మే‌உక్షి’తిశ్చ మే కూయ’వాశ్చమే‌உన్నం’ చ మే‌உక్షు’చ్చ మే వ్రీహయ’శ్చ
మే యవా”శ్చ మే మాషా”శ్చ మే తిలా”శ్చ మే ముద్గాశ్చ’ మేఖల్వా”శ్చ మే
గోధూమా”శ్చ మే మసురా”శ్చ మే ప్రియంగ’వశ్చ మే‌உణ’వశ్చ మే శ్యామాకా”శ్చ మే
నీవారా”శ్చ మే || 4 ||
అశ్మా చ’ మే మృత్తి’కా చ మే గిరయ’శ్చ మే పర్వ’తాశ్చ మే సిక’తాశ్చ మే
వనస్-పత’యశ్చ మే హిర’ణ్యం చమే‌உయ’శ్చ మే సీసం’ చ మే త్రపు’శ్చ మే శ్యామం
చ’ మే లోహం చ’ మే‌உగ్నిశ్చ’ మ ఆప’శ్చ మే వీరుధ’శ్చ మఓష’ధయశ్చ మే
కృష్ణపచ్యం చ’ మే‌உకృష్ణపచ్యం చ’ మే గ్రామ్యాశ్చ’ మే పశవ’ ఆరణ్యాశ్చ’
యఙ్ఞేన’ కల్పంతాం విత్తం చ’ మే విత్తి’శ్చ మే భూతం చ’ మే భూతి’శ్చ మే
వసు’ చ మే వసతిశ్చ’ మే కర్మ’ చ మే శక్తి’శ్చ మే‌உర్థ’శ్చ మఏమ’శ్చ మ
ఇతి’శ్చ మే గతి’శ్చ మే || 5 ||
అగ్నిశ్చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే సోమ’శ్చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే సవితా చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ
మే సర’స్వతీ చ మ ఇంద్ర’శ్చ మేపూషా చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే బృహస్పతి’శ్చ మ
ఇంద్ర’శ్చ మే మిత్రశ్చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే వరు’ణశ్చ మ ఇంద్ర’శ్చ మేత్వష్ఠా’
చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే ధాతా చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే విష్ణు’శ్చ మ ఇంద్ర’శ్చ
మే‌உశ్వినౌ’ చ మ ఇంద్ర’శ్చ మేమరుత’శ్చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే విశ్వే’ చ మే దేవా
ఇంద్ర’శ్చ మే పృథివీ చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే‌உంతరి’క్షం చ మఇంద్ర’శ్చ మే
ద్యౌశ్చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ మే దిశ’శ్చ మ ఇంద్ర’శ్చ మే మూర్ధా చ’ మ ఇంద్ర’శ్చ
మే ప్రజాప’తిశ్చ మఇంద్ర’శ్చ మే || 6 ||
అగ్ంశుశ్చ’ మే రశ్మిశ్చ మే‌உదా”భ్యశ్చ మే‌உధి’పతిశ్చ మ ఉపాగ్ంశుశ్చ’
మే‌உంతర్యామశ్చ’ మ ఐంద్రవాయవశ్చ’ మే మైత్రావరుణశ్చ’ మ ఆశ్వినశ్చ’ మే
ప్రతిప్రస్థాన’శ్చ మే శుక్రశ్చ’ మే మంథీ చ’ మ ఆగ్రయణశ్చ’ మే వైశ్వదేవశ్చ’
మే ధ్రువశ్చ’ మే వైశ్వానరశ్చ’ మ ఋతుగ్రహాశ్చ’ మే‌உతిగ్రాహ్యా”శ్చ మ
ఐంద్రాగ్నశ్చ’ మే వైశ్వదేవశ్చ’ మే మరుత్వతీయా”శ్చ మే మాహేంద్రశ్చ’ మ
ఆదిత్యశ్చ’ మే సావిత్రశ్చ’ మే సారస్వతశ్చ’ మే పౌష్ణశ్చ’ మే పాత్నీవతశ్చ’
మే హారియోజనశ్చ’ మే || 7 ||
ఇధ్మశ్చ’ మే బర్హిశ్చ’ మే వేది’శ్చ మే దిష్ణి’యాశ్చ మే స్రుచ’శ్చ మే
చమసాశ్చ’ మే గ్రావా’ణశ్చ మే స్వర’వశ్చ మ ఉపరవాశ్చ’ మే‌உధిషవ’ణే చ మే
ద్రోణకలశశ్చ’ మే వాయవ్యా’ని చ మే పూతభృచ్చ’ మ ఆధవనీయ’శ్చ మఆగ్నీ”ధ్రం చ
మే హవిర్ధానం’ చ మే గృహాశ్చ’ మే సద’శ్చ మే పురోడాశా”శ్చ మే పచతాశ్చ’
మే‌உవభృథశ్చ’ మే స్వగాకారశ్చ’ మే || 8 ||
అగ్నిశ్చ’ మే ఘర్మశ్చ’ మే‌உర్కశ్చ’ మే సూర్య’శ్చ మే ప్రాణశ్చ’
మే‌உశ్వమేధశ్చ’ మే పృథివీ చ మే‌உది’తిశ్చ మేదితి’శ్చ మే ద్యౌశ్చ’ మే
శక్వ’రీరంగుల’యో దిశ’శ్చ మే యఙ్ఞేన’ కల్పంతామృక్చ’ మే సామ’ చ మే
స్తోమ’శ్చ మేయజు’శ్చ మే దీక్షా చ’ మే తప’శ్చ మ ఋతుశ్చ’ మే వ్రతం చ’
మే‌உహోరాత్రయో”ర్-దృష్ట్యా బృ’హద్రథంతరే చ మేయఙ్ఞేన’ కల్పేతామ్ || 9 ||
గర్భా”శ్చ మే వత్సాశ్చ’ మే త్ర్యవి’శ్చ మే త్ర్యవీచ’ మే దిత్యవాట్ చ’ మే
దిత్యౌహీ చ’ మే పంచా’విశ్చ మే పంచావీ చ’ మే త్రివత్సశ్చ’ మే త్రివత్సా చ’
మే తుర్యవాట్ చ’ మే తుర్యౌహీ చ’ మే పష్ఠవాట్ చ’ మే పష్ఠౌహీ చ’ మ ఉక్షా చ’
మేవశా చ’ మ ఋషభశ్చ’ మే వేహచ్చ’ మే‌உనడ్వాం చ మే ధేనుశ్చ’ మ
ఆయు’ర్-యఙ్ఞేన’ కల్పతాం ప్రాణో యఙ్ఞేన’ కల్పతామ్-అపానో యఙ్ఞేన’ కల్పతాం
వ్యానో యఙ్ఞేన’ కల్పతాం చక్షు’ర్-యఙ్ఞేన’ కల్పతాగ్ శ్రోత్రం’ యఙ్ఞేన’
కల్పతాంమనో’ యఙ్ఞేన’ కల్పతాం వాగ్-యఙ్ఞేన’ కల్పతామ్-ఆత్మా యఙ్ఞేన’
కల్పతాం యఙ్ఞో యఙ్ఞేన’ కల్పతామ్ || 10 ||
ఏకా’ చ మే తిస్రశ్చ’ మే పంచ’ చ మే సప్త చ’ మే నవ’ చ మ ఏకా’దశ చ మే
త్రయోదశ చ మే పంచ’దశ చ మేసప్తద’శ చ మే నవ’దశ చ మ ఏక’విగ్ంశతిశ్చ మే
త్రయో’విగ్ంశతిశ్చ మే పంచ’విగ్ంశతిశ్చ మే సప్త విగ్‍మ్’శతిశ్చమే
నవ’విగ్ంశతిశ్చ మ ఏక’త్రిగ్ంశచ్చ మే త్రయ’స్త్రిగ్ంశచ్చ మే చత’స్-రశ్చ
మే‌உష్టౌ చ’ మే ద్వాద’శ చ మే షోడ’శ చ మే విగ్ంశతిశ్చ’ మే
చతు’ర్విగ్ంశతిశ్చ మే‌உష్టావిగ్‍మ్’శతిశ్చ మే ద్వాత్రిగ్‍మ్’శచ్చ మే
షట్-త్రిగ్‍మ్’శచ్చ మే చత్వారిగ్ంశచ్చ’ మే చతు’శ్-చత్వారిగ్ంశచ్చ
మే‌உష్టాచ’త్వారిగ్ంశచ్చ మే వాజ’శ్చ ప్రసవశ్చా’పిజశ్చ క్రతు’శ్చసువ’శ్చ
మూర్ధా చ వ్యశ్ని’యశ్-చాంత్యాయనశ్-చాంత్య’శ్చ భౌవనశ్చ
భువ’నశ్-చాధి’పతిశ్చ || 11 ||
ఓం ఇడా’ దేవహూర్-మను’ర్-యఙ్ఞనీర్-బృహస్పతి’రుక్థామదాని’
శగ్ంసిషద్-విశ్వే’-దేవాః సూ”క్తవాచఃపృథి’విమాతర్మా మా’ హిగ్ంసీర్-మధు’
మనిష్యే మధు’ జనిష్యే మధు’ వక్ష్యామి మధు’ వదిష్యామి మధు’మతీందేవేభ్యో
వాచముద్యాసగ్ంశుశ్రూషేణ్యా”మ్ మనుష్యే”భ్యస్తం మా’ దేవా అ’వంతు శోభాయై’
పితరో‌உను’మదంతు ||
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

చంద్రశేఖరాష్టకమ్

చంద్రశేఖర! చంద్రశేఖర! చంద్రశేఖర! పాహిమామ్! 
చంద్రశేఖర! చంద్రశేఖర! చంద్రశేఖర! రక్షమామ్!
రత్నసానుశరాసనం రాజతాద్రిశృంగని కేతననం ! 
శింజినీకృతపన్నగేశ్వర మచ్చ్యుతానలసాయకం !
క్షి ప్రదగ్ధపురత్రయం త్రిదశాలయై రభివందితం ! 
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమ:
పంచపాదపపుష్ప గంధపదాంబుజద్వాయ శోభితం ! 
ఫాలలోచనజాతపావక దగ్దమన్మథ విగ్రహం !
భస్మదిగ్దకలేబరం భావనాశనం భవ మవ్యయం 
!!చంద్రశేఖర!!
మత్తవారణముఖ్యచర్మకృతోత్తరీయమనోహరం ! 
పంకజాసనపదమలోచన పూజాతాంఘ్రిసరోరుహమ్ !
దేవసింధుతరంగశీకరసిక్త శుభ్రజటాధరం !!చంద్రశేఖర!!
యక్షరాజసఖం భగక్షహరం భుజంగ విభూషణం ! 
శూలరాజసుతాపరిష్కృత చారువామకళేబరమ్ !క్
ష్వేలనీలగళం పరశ్వథధారిణం మృగదారిణమ్ !! చంద్రశేఖర!!
కుండలీకృతకుండలీశ్వర కుండలం వృష వావానం ! 
నారదాదిమునీశ్వరస్తుత వైభవం భునవనేశ్వరమ్ !
అంధకాంతక మాశ్రితామరపాదపం శామనాంతకం !చంద్రశేఖర!!
భేషణం భవరోగిణా మఖిలాపద మపహారిణం ! 
దక్షయజ్ఞవినాశనం త్రిగుణాత్మకం త్రివిలోచనమ్ !
భుక్తిముక్తిఫలప్రదం సకలాఘసంఘని బర్హణం !చంద్రశేఖర!!
భక్తవత్సల మర్చితం నిధి మక్షయం హరిదంబరం ! 
సర్వభూతిపతిం పరాత్పర మప్రమేయ మనుత్తమం !
సోమవారిన భోహుతాశన సోమపానిలఖాకృతిం !!చంద్రశేఖర!!
విశ్వసృష్టివిదాయినం పునరేవ పాలనతత్పరం 
సంహరంతమపి ప్రపంచ మషేశలోక నివాసినమ్ !
క్రీడయంత మహర్నిశం గణనాథయూథ సమన్వితం! !!చంద్రశేఖర!!
మృత్యభీతమృకండు సూనుకృతం స్తపం శివచంచధౌ ! 
యత్ర కుత్ర చ య:పఠేన్న హి తస్య మృత్యుభయం భవేత్ !
పూర్ణ మాయు రారోగతా మఖిలార్థసంపద మాదరం ! 
చంద్రశేఖర ఏవ తస్య దదాతి ముక్తి మయత్నత

అర్ధ నారీశ్వర అష్టకమ్

చాంపేయగౌరార్ధశరీరకాయై 
కర్పూరగౌరార్ధశరీరకాయ |
ధమ్మిల్లకాయై చ జటాధరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || 1 ||
కస్తూరికాకుంకుమచర్చితాయై 
చితారజఃపుంజ విచర్చితాయ |
కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయ 
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || 2 ||
ఝణత్క్వణత్కంకణనూపురాయై 
పాదాబ్జరాజత్ఫణినూపురాయ |
హేమాంగదాయై భుజగాంగదాయ 
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || 3 ||
విశాలనీలోత్పలలోచనాయై 
వికాసిపంకేరుహలోచనాయ |
సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయ 
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || 4 ||
మందారమాలాకలితాలకాయై 
కపాలమాలాంకితకంధరాయ |
దివ్యాంబరాయై చ దిగంబరాయ 
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || 5 ||
అంభోధరశ్యామలకుంతలాయై 
తటిత్ప్రభాతామ్రజటాధరాయ |
నిరీశ్వరాయై నిఖిలేశ్వరాయ 
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || 6 ||
ప్రపంచసృష్ట్యున్ముఖలాస్యకాయై 
సమస్తసంహారకతాండవాయ |
జగజ్జనన్యై జగదేకపిత్రే 
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || 7 ||
ప్రదీప్తరత్నోజ్జ్వలకుండలాయై 
స్ఫురన్మహాపన్నగభూషణాయ |
శివాన్వితాయై చ శివాన్వితాయ 
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || 8 ||
ఏతత్పఠేదష్టకమిష్టదం యో 
భక్త్యా స మాన్యో భువి దీర్ఘజీవీ |
ప్రాప్నోతి సౌభాగ్యమనంతకాలం 
భూయాత్సదా తస్య సమస్తసిద్ధిః ||

ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రమ్

నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం 
పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యామ్ |
నగేంద్రకన్యావృషకేతనాభ్యాం 
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 1 ||
నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాం 
నమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యామ్ |
నారాయణేనార్చితపాదుకాభ్యాం 
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 2 ||
నమః శివాభ్యాం వృషవాహనాభ్యాం 
విరించివిష్ణ్వింద్రసుపూజితాభ్యామ్ |
విభూతిపాటీరవిలేపనాభ్యాం 
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 3 ||
నమః శివాభ్యాం జగదీశ్వరాభ్యాం 
జగత్పతిభ్యాం జయవిగ్రహాభ్యామ్ |
జంభారిముఖ్యైరభివందితాభ్యాం 
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 4 ||
నమః శివాభ్యాం పరమౌషధాభ్యాం 
పంచాక్షరీపంజరరంజితాభ్యామ్ |
ప్రపంచసృష్టిస్థితిసంహృతాభ్యాం 
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 5 ||
నమః శివాభ్యామతిసుందరాభ్యాం 
అత్యంతమాసక్తహృదంబుజాభ్యామ్ |
అశేషలోకైకహితంకరాభ్యాం 
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 6 ||
నమః శివాభ్యాం కలినాశనాభ్యాం 
కంకాళకల్యాణవపుర్ధరాభ్యామ్ |
కైలాసశైలస్థితదేవతాభ్యాం 
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 7 ||
నమః శివాభ్యామశుభాపహాభ్యాం 
అశేషలోకైకవిశేషితాభ్యామ్ |
అకుంఠితాభ్యాం స్మృతిసంభృతాభ్యాం 
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 8 ||
నమః శివాభ్యాం రథవాహనాభ్యాం 
రవీందువైశ్వానరలోచనాభ్యామ్ |
రాకాశశాంకాభముఖాంబుజాభ్యాం 
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 9 ||
నమః శివాభ్యాం జటిలంధరాభ్యాం 
జరామృతిభ్యాం చ వివర్జితాభ్యామ్ |
జనార్దనాబ్జోద్భవపూజితాభ్యాం 
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 10 ||
నమః శివాభ్యాం విషమేక్షణాభ్యాం 
బిల్వచ్ఛదామల్లికదామభృద్భ్యామ్ |
శోభావతీశాంతవతీశ్వరాభ్యాం 
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 11 ||
నమః శివాభ్యాం పశుపాలకాభ్యాం 
జగత్రయీరక్షణబద్ధహృద్భ్యామ్ |
సమస్తదేవాసురపూజితాభ్యాం 
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 12 ||
స్తోత్రం త్రిసంధ్యం శివపార్వతీభ్యాం 
భక్త్యా పఠేద్ద్వాదశకం నరో యః |
స సర్వసౌభాగ్యఫలాని 
భుంక్తే శతాయురాంతే శివలోకమేతి || 13 ||

శివ మంగలాష్టకం

భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే |
కాలకాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళమ్ || 1 ||
వృషారూఢాయ భీమాయ వ్యాఘ్రచర్మాంబరాయ చ |
పశూనాంపతయే తుభ్యం గౌరీకాంతాయ మంగళమ్ || 2 ||
భస్మోద్ధూళితదేహాయ నాగయఙ్ఞోపవీతినే |
రుద్రాక్షమాలాభూషాయ వ్యోమకేశాయ మంగళమ్ || 3 ||
సూర్యచంద్రాగ్నినేత్రాయ నమః కైలాసవాసినే |
సచ్చిదానందరూపాయ ప్రమథేశాయ మంగళమ్ || 4 ||
మృత్యుంజయాయ సాంబాయ సృష్టిస్థిత్యంతకారిణే |
త్రయంబకాయ శాంతాయ త్రిలోకేశాయ మంగళమ్ || 5 ||
గంగాధరాయ సోమాయ నమో హరిహరాత్మనే |
ఉగ్రాయ త్రిపురఘ్నాయ వామదేవాయ మంగళమ్ || 6 ||
సద్యోజాతాయ శర్వాయ భవ్య ఙ్ఞానప్రదాయినే |
ఈశానాయ నమస్తుభ్యం పంచవక్రాయ మంగళమ్ || 7 ||
సదాశివ స్వరూపాయ నమస్తత్పురుషాయ చ |
అఘోరాయ చ ఘోరాయ మహాదేవాయ మంగళమ్ || 8 ||
శ్రీ చాముందప్రెరితేన రచితం మంగలస్ఫదం 
తస్య భీష్త ఫదం శంభూ యః పటెథ్ మంగలాష్టకం  || 9 || 
Show Comments (33)

Your email address will not be published.