అయిగిరి నందిని లిరిక్స్ గాలే గీత గీస్తె ఆగదే.. నీడే ముసుగేస్తే దాగదే.. సత్యం చెరిపేస్తే స్వప్నం మారిపోదులే… నేరం చేసిందే ఎవ్వరో…ఆ సాక్షం ఉందే నివురులో...
error: Content is protected !!