చిత్రం: మేము (2016)సంగీతం: అరోల్ కొరెల్లిసాహిత్యం: వెన్నెలకంటిగానం: ఆనంద్నటీనటులు:  సూర్య, అమలా పాల్, బిందుమాధవిదర్శకత్వం: పాండిరాజ్నిర్మాత: జలకంటి మధుసూదన్ రెడ్డివిడుదల తేది: 08.07.2016 తంతంతారరంపంపంపంతంతంతారరంపంపతారెరారేరారేరా..తంతంలోని తంతంతంతంహృదయం పాడె...
error: Content is protected !!