చిత్రం: చిత్రం చెప్పిన కథ (2015)సంగీతం: మున్నా కాశీసాహిత్యం:గానం:నటీనటులు: ఉదయ్ కిరణ్ , మాదాలస శర్మ, గరిమదర్శకత్వం: మోహన్ అలర్క్నిర్మాత: చంద్రగిరి మున్నావిడుదల తేది: 28.03.2015...
error: Content is protected !!