చిత్రం: హోలీ (2002)సంగీతం: ఆర్.పి.పట్నాయక్సాహిత్యం: కులశేఖర్గానం: ఆర్.పి.పట్నాయక్నటీనటులు: ఉదయ్ కిరణ్, రీచా పల్లోడ్దర్శకత్వం: యస్.వి.యన్. వర ప్రసాద్నిర్మాత: నూకారపు సూర్యప్రకాష్ రావువిడుదల తేది: 30.08.2002 ఔనని అంటావో...
error: Content is protected !!